32003R1393

Verordening (EG) nr. 1393/2003 van de Commissie van 4 augustus 2003 inzake de levering van granen als voedselhulp

Publicatieblad Nr. L 197 van 05/08/2003 blz. 0005 - 0008


Verordening (EG) nr. 1393/2003 van de Commissie

van 4 augustus 2003

inzake de levering van granen als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1726/2001 van het Europees Parlement en de Raad(2), en met name op artikel 24, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De lijst van de landen en organisaties die in aanmerking komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld bij bovengenoemde verordening.

(2) Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan bepaalde begunstigden graan toegewezen.

(3) Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten(3). Met name de leveringstermijnen en voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp wordt in de Gemeenschap graan beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden, met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde voorwaarden.

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakt beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 234 van 1.9.2001, blz. 10.

(3) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.

BIJLAGE

Voetnoten

PARTIJ A

1. Actie nr.: 108/02

2. Begunstigde(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 29 88; fax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Israël

5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 3245

7. Aantal partijen: 1 in 3 delen (A1: 1000 ton; A2: 1000 ton; A3: 1245 ton)

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.10)

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.2 A 1.d), 2.d) en B.4)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Engels

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven

13. Alternatief leveringsstadium: -

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: - doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: A1: 8-28.9.2003; A2: 22.9-12.10.2003; A3: 6-26.10.2003

- tweede termijn: A1: 22.9-12.10.2003; A2: 6-26.10.2003; A3: 20.10-9.11.2003

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: -

- tweede termijn: -

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 19.8.2003

- tweede termijn: 2.9.2003

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): de heer T. Vestergaard, Europese Commissie; kamer L 130 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 25.7.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1138/2003 van de Commissie (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 20)

PARTIJ B

1. Actie nr.: 816/97

2. Begunstigde(2): Ethiopië

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa Contact: Ato Sirak Hailu, tel. (251-1) 51 71 62, fax (251-1) 51 83 63

4. Land van bestemming: Ethiopië

5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 10000

7. Aantal partijen: 1

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.1)

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.3)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Engels

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium(8): franco bestemming

13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven - fob gestuwd

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: EFSR warehouse in Dire Dawa

- doorgangshaven of transitpakhuis: Berbera

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium(8): - eerste termijn: 31.10.2003

- tweede termijn: 16.11.2003

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: 8-21.9.2003

- tweede termijn: 22.9-5.10.2003

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 19.8.2003

- tweede termijn: 2.9.2003

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): de heer T. Vestergaard, Europese Commissie; kamer L 130 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 25.7.2003, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1138/2003 van de Commissie (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 20)

Om het leveringscontract te kunnen toewijzen moet de Commissie over een aantal inlichtingen beschikken (met name gegevens betreffende de bankrekening van de betrokken inschrijver). Nadere inlichtingen over deze gegevens en het desbetreffende formulier kunt U op onderstaande internetsite vinden:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm.

Als deze inlichtingen niet zijn verstrekt, kan de inschrijver die als leverancier is aangewezen zich niet beroepen op het bepaalde in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2519/97 betreffende de termijn voor toezending van het gunningsbericht.

Iedere inschrijver wordt derhalve verzocht bovengenoemd formulier, naar behoren ingevuld, bij zijn offerte te voegen.

(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).

(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of zijn vertegenwoordiger om na te gaan welke documenten voor de verzending zijn vereist.

(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie (PB L 308 van 27.11.2001, blz. 16) is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt 22 van deze bijlage.

(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering een plantengezondheidscertificaat voor.

(6) In afwijking van Publicatieblad C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt gelezen: "de vermelding 'Europese Gemeenschap'".

(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

(8) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, punt 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde schepen niet voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die overeenkomstig het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat (Richtlijn 95/21/EG van de Raad - PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1) worden gepubliceerd.