32003R1181

Verordening (EG) nr. 1181/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2136/89 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven

Publicatieblad Nr. L 165 van 03/07/2003 blz. 0017 - 0018


Verordening (EG) nr. 1181/2003 van de Commissie

van 2 juli 2003

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2136/89 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), en met name op artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 104/2000 voorziet in de mogelijkheid om gemeenschappelijke normen vast te stellen voor het in de handel brengen van visserijproducten in de Gemeenschap, inzonderheid om het handelsverkeer op basis van eerlijke mededinging te vergemakkelijken. Dergelijke normen kunnen met name betrekking hebben op de etikettering.

(2) Bij Verordening (EEG) nr. 2136/89 van de Raad(2) zijn gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven in de Gemeenschap vastgesteld.

(3) Omdat de conserven die in de Gemeenschap in de handel worden gebracht en worden aangeboden op dezelfde wijze als sardineconserven steeds verscheidener worden, is het noodzakelijk de consumenten degelijk te informeren over de identiteit en de voornaamste kenmerken van de producten. Daarom dienen gemeenschappelijke regels te worden vastgesteld voor de handelsbeschrijvingen van conserven die op dezelfde wijze als sardineconserven in de Gemeenschap in de handel worden gebracht en worden aangeboden.

(4) Daarbij dient rekening te worden gehouden met de Codexnorm STAN94 van de Codex Alimentarius, alsmede met de bijzondere voorwaarden die gelden op de markt van de Gemeenschap.

(5) Met het oog op de doorzichtigheid van de markt, eerlijke mededinging en een ruim aanbod van producten, moet worden bepaald dat conserven van sardineachtigen uitsluitend mogen zijn bereid uit vis van welbepaalde soorten.

(6) Er dient rekening te worden gehouden met de wijzigingen in de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor sardineconserven.

(7) De benaming "sardine" mag slechts deel uitmaken van de handelsbeschrijving van producten van sardineachtigen indien zij adequaat nader is omschreven. Handelsbeschrijvingen op basis van geografische namen alleen zijn onvoldoende onderscheidend. Om een juiste identificatie van elk product van sardineachtigen mogelijk te maken en zo verwarring tussen verschillende vissoorten te voorkomen, moet ter onderscheiding de wetenschappelijke naam van de soort worden vermeld.

(8) Het samen vermelden van het woord "sardines" met de gebruikelijke naam van de sardineachtige vissoort kan niet anders dan verwarring scheppen ten aanzien van de werkelijke aard van het product. Anderzijds kunnen gebruikelijke namen waarin het woord sardines niet voorkomt, verder worden gebruikt voor het in de handel brengen van producten van sardineachtigen overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waar het product in de handel wordt gebracht en op een zodanige wijze dat de consument niet wordt misleid.

(9) De bij deze verordening vastgestelde voorschriften moeten worden toegepast onverminderd het bepaalde in Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame(3).

(10) Verordening (EEG) nr. 2136/89 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2136/89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de titel worden de woorden "tot vaststelling van gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven" vervangen door: "tot vaststelling van gemeenschappelijke normen voor het in de handel brengen van sardineconserven en van verkoopbenamingen voor conserven van sardines en van sardineachtigen".

2. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

In deze verordening worden de normen vastgesteld voor het in de handel brengen van sardineconserven en de verkoopbenamingen voor conserven van sardines en van sardineachtigen in de Gemeenschap.".

3. Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 1 bis

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. 'conserven van sardines': conserven bereid uit vis van de soort Sardina pilchardus;

2. 'conserven van sardineachtigen': producten die in de handel worden gebracht en worden aangeboden op dezelfde wijze als sardineconserven en die zijn bereid uit vis van de volgende soorten:

a) Sardinops melanosticus, S. neopilchardus, S. ocellatus, S. sagax, S. caeryleus;

b) Sardinella aurita, S. brasiliensis, S. maderensis, S. longiceps, S. gibbosa;

c) Clupea harengus;

d) Sprattus sprattus;

e) Hyperlophus vittatus;

f) Nematalosa vlaminghi;

g) Etrumeus teres;

h) Ethmidium maculatum;

i) Engraulis anchoita, E. mordax, E. ringens;

j) Opisthonema oglinum.".

4. In artikel 2 wordt het eerste streepje vervangen door:

"- die onder de GN-codes 1604 13 11, 1604 13 19 en ex 1604 20 50 vallen,".

5. Het volgende artikel 7 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 7 bis

1. Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad(4), mogen conserven van sardineachtigen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht onder een verkoopbenaming die bestaat uit het woord 'sardines', gekoppeld aan de wetenschappelijke benaming van de soort.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde verkoopbenaming wordt vermeld op de recipiënt van de conserven van sardineachtigen, moet deze duidelijk en goed waarneembaar worden aangebracht.

3. De wetenschappelijke benaming van de soort moet steeds de geslachtsaanduiding (eigennaam) en een specifiek epitheton, in het Latijn, omvatten.

4. Onder één verkoopbenaming mag slechts één soort in de handel worden gebracht.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2) PB L 212 van 22.7.1989, blz. 79.

(3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

(4) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.