32003R1104

Verordening (EG) nr. 1104/2003 van de Raad van 26 mei 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 ten aanzien van de berekening van de invoerrechten voor bepaalde granen

Publicatieblad Nr. L 158 van 27/06/2003 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 1104/2003 van de Raad

van 26 mei 2003

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1766/92 ten aanzien van de berekening van de invoerrechten voor bepaalde granen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(3) is voor bepaalde basisgranen een aanvullende en afwijkende regeling voor de berekening van de invoerrechten vastgesteld.

(2) Naar aanleiding van het bij Besluit 2003/253/EG van de Raad(4) en bij Besluit 2003/254/EG van de Raad(5) goedgekeurde resultaat van de onderhandelingen met de Verenigde Staten en Canada op grond van artikel XXVIII van de GATT-overeenkomst is deze afwijkende regeling afgeschaft voor graan van gemiddelde en lage kwaliteit en voor gerst.

(3) Verordening (EEG) nr. 1766/92 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 worden de leden 2, 3 en 4 vervangen door:

"2. In afwijking van lid 1 is het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (zachte tarwe van hoge kwaliteit), 1002, ex 1005, met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, en ex 1007, met uitzondering van hybriden voor zaaidoeleinden, gelijk aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

3. Voor de berekening van het in lid 2 bedoelde invoerrecht worden voor de in lid 2 bedoelde producten representatieve cif-invoerprijzen vastgesteld.

Deze representatieve cif-invoerprijzen worden regelmatig bepaald.

4. De uitvoeringsbepalingen van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23.

In deze bepalingen worden met name gespecificeerd:

a) de minimumkenmerken voor zachte tarwe van hoge kwaliteit,

b) de in aanmerking te nemen prijsnoteringen,

c) in voorkomend geval, de mogelijkheid in bepaalde gevallen om de marktdeelnemers in staat te stellen vóór aankomst van de betrokken zending te vernemen welk recht erop wordt toegepast.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 mei 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) Nog niet verschenen in het Publicatieblad.

(2) Advies uitgebracht op 8 april 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1).

(4) PB L 95 van 11.4.2003, blz. 36.

(5) PB L 95 van 11.4.2003, blz. 40.