32003R1097

Verordening (EG) nr. 1097/2003 van de Commissie van 25 juni 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

Publicatieblad Nr. L 157 van 26/06/2003 blz. 0024 - 0025


Verordening (EG) nr. 1097/2003 van de Commissie

van 25 juni 2003

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juni 2003 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie van 29 september 1997 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1877/2002(2), en met name op artikel 4, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor een aantal producten zijn de in de invoercertificaten voor het derde kwartaal van 2003 aangevraagde hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig worden ingewilligd, terwijl voor een aantal andere producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een billijke verdeling, met een percentage verminderd moeten worden.

(2) De overblijvende hoeveelheid moet worden bepaald die bij de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode wordt gevoegd.

(3) Het is dienstig er de aandacht van de handelaren op te vestigen dat de certificaten slechts gebruikt mogen worden voor producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende veterinairrechtelijke voorschriften,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Op grond van Verordening (EG) nr. 1898/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2003 worden ingewilligd voor het in bijlage I aangegeven percentage.

2. Voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bijlage II aangegeven hoeveelheid.

3. De certificaten mogen slechts worden gebruikt voor producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende veterinairrechtelijke voorschriften.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.

(2) PB L 248 van 22.10.2002, blz. 9.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>