11.1.2003   

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

L 7/61


VERORDENING (EG) Nr. 46/2003 VAN DE COMMISSIE

van 10 januari 2003

tot wijziging van de handelsnormen voor verse groenten en fruit ten aanzien van de mengsels van verschillende soorten verse groenten en fruit in eenzelfde verkoopverpakking

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 545/2002 (2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2200/96 mogen verse groenten en fruit waarvoor handelsnormen zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 2 van de genoemde verordening, slechts te koop worden aangeboden, verkocht, geleverd of op enige andere wijze verhandeld, indien zij aan die normen voldoen. Volgens al deze normen moeten de producten in dezelfde verpakking qua soort homogeen zijn.

(2)

In verband met de vraag van bepaalde verbruikers, verschijnen op de markt steeds meer verpakkingen met verschillende soorten groenten en fruit. Alle handelsnormen voor groenten en fruit moeten dus worden gewijzigd om deze praktijk toe te staan onder de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie van 10 januari 2003 tot vaststelling van regels voor de mengsels van verschillende soorten verse groenten en fruit in eenzelfde verkoopverpakking (3).

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan titel V (Verpakkingsvoorschriften), punt A (Uniformiteit), van de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde verordeningen wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In afwijking van de voorgaande bepalingen in dit punt kunnen de onder deze verordening vallende producten in verkoopverpakkingen met een nettogewicht van minder dan 3 kg worden vermengd met verschillende soorten verse groenten en fruit onder de in Verordening (EG) nr. 48/2003 van de Commissie (4) vastgestelde voorwaarden.”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2003.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2)  PB L 84 van 28.3.2002, blz. 1.

(3)  Zie bladzijde 65 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

 

Verordening (EEG) nr. 1292/81 van de Commissie (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1135/2001 (2)

 

Verordening (EEG) nr. 2213/83 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1508/2001 (4)

 

Verordening (EEG) nr. 899/87 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 843/2002 (6)

 

Verordening (EEG) nr. 1591/87 van de Commissie (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1135/2001

 

Verordening (EEG) nr. 1677/88 van de Commissie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 888/97 (9)

 

Verordening (EEG) nr. 410/90 van de Commissie (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 888/97

 

Verordening (EG) nr. 831/97 van de Commissie (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1167/1999 (12)

 

Verordening (EG) nr. 1093/97 van de Commissie (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1615/2001 (14)

 

Verordening (EG) nr. 2288/97 van de Commissie (15)

 

Verordening (EG) nr. 963/98 van de Commissie (16), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1135/2001

 

Verordening (EG) nr. 730/1999 van de Commissie (17)

 

Verordening (EG) nr. 1168/1999 van de Commissie (18), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 848/2000 (19)

 

Verordening (EG) nr. 1455/1999 van de Commissie (20), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2706/2000 (21)

 

Verordening (EG) nr. 2335/1999 van de Commissie (22)

 

Verordening (EG) nr. 2377/1999 van de Commissie (23)

 

Verordening (EG) nr. 2561/1999 van de Commissie (24), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 532/2001 (25)

 

Verordening (EG) nr. 2789/1999 van de Commissie (26), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 716/2001 (27)

 

Verordening (EG) nr. 790/2000 van de Commissie (28), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 717/2001 (29)

 

Verordening (EG) nr. 851/2000 van de Commissie (30)

 

Verordening (EG) nr. 175/2001 van de Commissie (31)

 

Verordening (EG) nr. 912/2001 van de Commissie (32)

 

Verordening (EG) nr. 1508/2001 van de Commissie

 

Verordening (EG) nr. 1543/2001 van de Commissie (33)

 

Verordening (EG) nr. 1615/2001 van de Commissie (34)

 

Verordening (EG) nr. 1619/2001 van de Commissie (35)

 

Verordening (EG) nr. 1799/2001 van de Commissie (36), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/2002 (37)

 

Verordening (EG) nr. 2396/2001 van de Commissie (38)

 

Verordening (EG) nr. 843/2002 van de Commissie

 

Verordening (EG) nr. 982/2002 van de Commissie (39)

 

Verordening (EG) nr. 1284/2002 van de Commissie (40)


(1)  PB L 129 van 15.5.1981, blz. 38.

(2)  PB L 154 van 9.6.2001, blz. 9.

(3)  PB L 213 van 4.8.1983, blz. 13.

(4)  PB L 200 van 25.7.2001, blz. 14.

(5)  PB L 88 van 31.3.1987, blz. 17.

(6)  PB L 134 van 22.5.2002, blz. 24.

(7)  PB L 146 van 6.6.1987, blz. 36.

(8)  PB L 150 van 16.6.1988, blz. 21.

(9)  PB L 126 van 17.5.1997, blz. 11.

(10)  PB L 43 van 17.2.1990, blz. 22.

(11)  PB L 119 van 8.5.1997, blz. 13.

(12)  PB L 141 van 4.6.1999, blz. 4.

(13)  PB L 158 van 17.6.1997, blz. 21.

(14)  PB L 214 van 8.8.2001, blz. 21.

(15)  PB L 315 van 19.11.1997, blz. 3.

(16)  PB L 135 van 8.5.1998, blz. 18.

(17)  PB L 154 van 9.6.2001, blz. 9.

(18)  PB L 93 van 8.4.1999, blz. 14.

(19)  PB L 141 van 4.6.1999, blz. 5.

(20)  PB L 103 van 28.4.2000, blz. 9.

(21)  PB L 167 van 2.7.1999, blz. 22.

(22)  PB L 311 van 12.12.2000, blz. 35.

(23)  PB L 281 van 4.11.1999, blz. 11.

(24)  PB L 287 van 10.11.1999, blz. 6.

(25)  PB L 310 van 4.12.1999, blz. 7.

(26)  PB L 79 van 17.3.2001, blz. 21.

(27)  PB L 336 van 29.12.1999, blz. 13.

(28)  PB L 100 van 11.4.2001, blz. 9.

(29)  PB L 95 van 15.4.2000, blz. 24.

(30)  PB L 100 van 11.4.2001, blz. 11.

(31)  PB L 103 van 28.4.2000, blz. 22.

(32)  PB L 26 van 27.1.2001, blz. 24.

(33)  PB L 129 van 11.5.2001, blz. 4.

(34)  PB L 203 van 28.7.2001, blz. 9.

(35)  PB L 214 van 8.8.2001, blz. 21.

(36)  PB L 215 van 9.8.2001, blz. 3.

(37)  PB L 244 van 14.9.2001, blz. 12.

(38)  PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9.

(39)  PB L 325 van 8.12.2001, blz. 11.

(40)  PB L 150 van 8.6.2002, blz. 45.