32003R0008

Verordening (EG) nr. 8/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 001 van 04/01/2003 blz. 0056 - 0058


Verordening (EG) nr. 8/2003 van de Commissie

van 3 januari 2003

tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 597/2002(4), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2392/2002 van de Commissie(5).

(2) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 2392/2002 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast.

(3) Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2378/2002 voorziet in een afwijking van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen. Derhalve moeten de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 2392/2002 worden gewijzigd, om de rechten die van toepassing zijn als de invoer niet in het kader van tariefcontingenten plaatsvindt, te preciseren,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 2392/2002 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 4 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 januari 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(4) PB L 91 van 6.4.2002, blz. 9.

(5) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 139.

BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Berekeningselementen

(periode van 30 december 2002 tot en met 2 januari 2003)

1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 14,69 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 23,61 EUR/t.

3.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>