32003L0118

Richtlijn 2003/118/EG van de Commissie van 5 december 2003 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad voor wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, 2,4-D en parathion-methyl (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 327 van 16/12/2003 blz. 0025 - 0032


Richtlijn 2003/118/EG van de Commissie

van 5 december 2003

houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad voor wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, 2,4-D en parathion-methyl

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/895/EEG van de Raad van 23 november 1976 betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van bestrijdingsmiddelen in en op groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/60/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 5,

Gelet op Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/62/EG van de Commissie(4), en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong(5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/60/EG, en met name op artikel 10,

Gelet op Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit(6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/69/EG van de Commissie(7), en met name op artikel 7,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/84/EG van de Commissie(9), en met name op artikel 4, lid 1, onder f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij de Beschikkingen 2003/219/EG(10) en 2003/166/EG(11) van de Commissie is besloten de bestaande werkzame stoffen acefaat en parathion-methyl niet op te nemen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. In deze beschikkingen is bepaald dat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, niet langer voor gebruik in de Gemeenschap zijn toegelaten.

(2) Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde verwachtingen ten aanzien van het gebruik van de bestaande voorraden bestrijdingsmiddelen is in de in overweging 1 genoemde beschikkingen van de Commissie voorzien in een gedoogperiode en het is passend te bepalen dat maximumresidugehalten (MRL's) bij de vaststelling waarvan is uitgegaan van de veronderstelling dat de betrokken stof in de Gemeenschap niet mag worden gebruikt, slechts van toepassing worden zodra de desbetreffende gedoogperiode is afgelopen.

(3) De communautaire MRL's en de door de Codex Alimentarius aanbevolen gehalten(12) worden volgens vergelijkbare procedures vastgesteld en geëvalueerd. Voor acefaat en parathion-methyl bestaat een beperkt aantal door de Codex vastgestelde maximumgehalten. Daarmee is rekening gehouden bij de bepaling van de in deze richtlijn vastgestelde MRL's. Met Codex-MRL's waarvoor in de nabije toekomst aanbevelingen tot intrekking zullen worden gedaan, is geen rekening gehouden. De op Codex-MRL's gebaseerde MRL's zijn geëvalueerd in het licht van het risico voor de consument en er is geen risico geconstateerd.

(4) Om ervoor te zorgen dat de consument op adequate wijze wordt beschermd tegen blootstelling aan residuen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, moeten voor dergelijke combinaties product/bestrijdingmiddel MRL's worden vastgesteld op de ondergrens van de analytische bepaling.

(5) Alle bestrijdingsmiddelenresiduen die bij het gebruik van deze gewasbeschermingsmiddelen ontstaan, moeten bijgevolg in de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG worden opgenomen om te zorgen voor een degelijke bewaking van en controle op dit toepassingsverbod en om de consument te beschermen.

(6) MRL's voor parathion-methyl moeten worden vastgesteld in de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG. De bepalingen van Richtlijn 76/895/EEG waarbij voor deze stof MRL's worden vastgesteld, moeten bijgevolg worden geschrapt.

(7) Wanneer nog geen communautair MRL of voorlopig MRL bestaat, zoals het geval is met 2,4-D op citrusvruchten krachtens Richtlijn 2002/97/EG van de Commissie(13), moeten de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 91/414/EEG een nationaal voorlopig MRL vaststellen voordat gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten, mogen worden toegelaten. Door een lidstaat zijn gegevens verstrekt waaruit blijkt dat voor citrusvruchten een hoger MRL kan worden vastgesteld, dat beantwoordt aan het gebruik van 2,4-D in sommige derde landen. Er zijn gegevens verstrekt waaruit blijkt dat deze residuen geen gevaar vormen voor de consumenten in de Gemeenschap.

(8) De desbetreffende bijlagen bij de richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9) De in deze Richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II bij Richtlijn 76/895/EEG worden de gegevens met betrekking tot parathion-methyl geschrapt.

Artikel 2

Aan deel A van bijlage II bij Richtlijn 86/362/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 3

In deel B van bijlage II bij Richtlijn 86/363/EEG wordt het volgende toegevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 4

Bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG wordt gewijzigd als volgt:

1. De maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen (MRL's) die in de bijlage bij deze richtlijn zijn vermeld, worden toegevoegd aan bijlage II bij Richtlijn 90/642/EEG.

2. Het maximumgehalte aan residuen van bestrijdingsmiddelen voor 2,4-D ("som van 2,4-D en de esters daarvan uitgedrukt als 2,4-D") op citrusvruchten wordt gewijzigd in 1 (p) mg/kg.

Artikel 5

De lidstaten dienen uiterlijk op 30 november 2004 de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen, met uitzondering van de bepaling in artikel 4, punt 2, die door de lidstaten uiterlijk op 31 maart 2004 moet worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 december 2004, met uitzondering van de bepaling in artikel 4, punt 2, die met ingang van 1 april 2004 moet worden toegepast.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 6

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 7

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 december 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 340 van 9.12.1976, blz. 26.

(2) PB L 155 van 24.6.2003, blz. 15.

(3) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 37.

(4) PB L 154 van 21.6.2003, blz. 70.

(5) PB L 221 van 7.8.1986, blz. 43.

(6) PB L 350 van 14.12.1990, blz. 71.

(7) PB L 175 van 15.7.2003, blz. 37.

(8) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(9) PB L 247 van 30.9.2003, blz. 20.

(10) PB L 82 van 29.3.2003, blz. 40.

(11) PB L 67 van 10.3.2003, blz. 18.

(12) http://apps.fao.org/CodexSystem/ pestdes/pest_q-e.htm

(13) PB L 343 van 18.12.2002, blz. 23.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>