32003L0117

Richtlijn 2003/117/EG van de Raad van 5 december 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 92/79/EEG en 92/80/EEG en waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van een verlaagd accijnstarief op op Corsica tot verbruik aangegeven tabaksproducten te verlengen

Publicatieblad Nr. L 333 van 20/12/2003 blz. 0049 - 0050


Richtlijn 2003/117/EG van de Raad

van 5 december 2003

tot wijziging van de Richtlijnen 92/79/EEG en 92/80/EEG en waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de toepassing van een verlaagd accijnstarief op op Corsica tot verbruik aangegeven tabaksproducten te verlengen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten(3) en Richtlijn 92/80/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten(4), werd Frankrijk gemachtigd om de tot 31 december 1997 geldende fiscale uitzonderingsmaatregelen voor sigaretten en tabaksproducten die op Corsica verkocht worden, tot 31 december 2002 toe te passen.

(2) Aangezien Frankrijk meer tijd dacht nodig te hebben om de op Corsica geldende accijnsregeling voor tabaksfabrikaten aan te passen aan de accijnsregeling die op het continent van toepassing is, heeft Frankrijk met name in zijn memorandum van 26 juli 2000, waarin gepleit wordt voor erkenning van het specifieke insulaire karakter van Corsica in de Europese Unie, om verlenging tot 31 december 2009 verzocht van de fiscale uitzonderingsmaatregelen voor tabaksproducten.

(3) De economische activiteiten die met de vervaardiging van tabaksfabrikaten samenhangen dragen bij tot de handhaving van het economisch en sociaal evenwicht op Corsica. In deze bedrijfssector werken circa 350 kleinhandelaars die ongeveer hetzelfde aantal werknemers in dienst hebben. Deze detailhandelszaken zijn grotendeels in zeer dunbevolkte berggebieden gevestigd, waar zij voor plaatselijke dienstverlening zorgen en er dus indirect toe bijdragen dat de bevolking niet uit de regio wegtrekt.

(4) Een onmiddellijke en volledige aanpassing aan de accijnsregeling voor tabak aan die welke in continentaal Frankrijk van kracht is, zou een negatief effect hebben op de economische activiteiten die met de productie en de distributie op Corsica van tabaksfabrikaten samenhangen en met name de hiervoor genoemde arbeidsplaatsen in gevaar brengen.

(5) Om het economische en sociale evenwicht van het eiland niet in gevaar te brengen is het derhalve nodig en gerechtvaardigd om met ingang van 1 januari 2003 en tot en met 31 december 2009 de fiscale uitzonderingsmaatregel toe te kennen, op grond waarvan Frankrijk een lager accijnstarief dan het nationale accijnstarief kan toepassen op sigaretten en andere tabaksfabrikaten die op Corsica tot verbruik worden aangegeven.

(6) Tegen het eind van deze derogatoire periode moet de accijnsregeling voor de op Corsica ten verbruike aangegeven tabaksfabrikaten volledig aangepast zijn aan die welke in continentaal Frankrijk geldt. Om een te bruuske overgang naar laatstgenoemde regeling te vermijden, is het evenwel opportuun om de accijns op sigaretten die op Corsica ten verbruike worden aangegeven, tussentijds te verhogen.

(7) Om de correcte werking van de interne markt niet in gevaar te brengen worden de hoeveelheden sigaretten die voor de onderhavige derogatoire maatregel in aanmerking komen, beperkt tot een jaarlijks contingent van 1200 t.

(8) De Richtlijnen 92/79/EEG en 92/80/EEG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3 van Richtlijn 92/79/EEG wordt lid 4 vervangen door:

"4. In afwijking van artikel 2 mag Frankrijk vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2009 verder een verlaagd accijnstarief toepassen voor sigaretten, die op Corsica tot verbruik worden aangegeven. De toepassing van dit verlaagde tarief is beperkt tot een jaarlijks contingent van 1200 t.

Vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2007 moet het verlaagde tarief minstens 35 % van de prijs voor CPPD-sigaretten op Corsica bedragen.

Vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009 moet het verlaagde tarief minstens 44 % van de prijs voor CPPD-sigaretten op Corsica bedragen.".

Artikel 2

In artikel 3 van Richtlijn 92/80/EEG wordt lid 4 vervangen door:

"4. In afwijking van artikel 3, lid 1, mag Frankrijk vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2009 verder een verlaagd accijnstarief toepassen op andere tabaksfabrikaten dan sigaretten die op Corsica tot verbruik worden aangegeven. Dit verlaagde tarief wordt als volgt vastgesteld:

a) voor sigaren en cigarillo's: minstens 10 % van de kleinhandelsprijs op Corsica (inclusief alle belastingen);

b) voor tabak van fijne snede, bestemd voor het rollen van sigaretten: minstens 35 % van de kleinhandelsprijs op Corsica (inclusief alle belastingen);

c) voor andere rooktabak: minstens 22 % van de kleinhandelsprijs op Corsica (inclusief alle belastingen).".

Artikel 3

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 1 januari 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

P. Lunardi

(1) Advies uitgebracht op 21 oktober 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) PB C 234 van 30.9.2003, blz. 49.

(3) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/10/EG (PB L 46 van 16.2.2002, blz. 26).

(4) PB L 316 van 31.10.1992, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/10/EG.