32003L0052

Richtlijn 2003/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief E 425 konjac (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 178 van 17/07/2003 blz. 0023 - 0023


Richtlijn 2003/52/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 18 juni 2003

tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG wat betreft de gebruiksvoorwaarden voor het levensmiddelenadditief E 425 konjac

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen(4) is het gebruik van het levensmiddelenadditief E 425 konjac in levensmiddelen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

(2) De Commissie heeft maatregelen genomen om het in de handel brengen van geleiproducten in minicups ("jelly mini-cups"), die E 425 konjac bevatten wegens het gevaar ervan te schorsen, aangezien zij in derde landen de dood door verstikking hebben veroorzaakt bij kinderen en ouderen.

(3) Sommige fabrikanten erkennen het risico van geleiproducten in minicups voor de menselijke gezondheid en brengen op de verpakking een waarschuwing aan voor kinderen en ouderen.

(4) Uit de informatie van de lidstaten die op nationaal niveau maatregelen hebben genomen, kan worden geconcludeerd dat geleiproducten in minicups, die E 425 konjac bevatten een levensbedreigend risico inhouden. Naast vorm en grootte van de cups zijn het de chemische en fysische eigenschappen van konjac die een ernstig risico voor de menselijke gezondheid vormen.

(5) Waarschuwing door etikettering is in dit geval ontoereikend om de menselijke gezondheid te beschermen, vooral waar het om kinderen gaat.

(6) De voorwaarden voor gebruik van E 425 konjac in geleiproducten, waaronder producten in minicups, moeten worden gewijzigd.

(7) Derhalve dient Richtlijn 95/2/EG te worden gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV bij Richtlijn 95/2/EG wordt bij E 425, konjac: i) konjacgom ii) konjacglucomannaan, de tekst "Levensmiddelen in het algemeen (behalve de in artikel 2, lid 3, genoemde levensmiddelen)" vervangen door "Levensmiddelen in het algemeen (behalve de in artikel 2, lid 3, genoemde levensmiddelen en geleiproducten, met inbegrip van geleiproducten in minicups)".

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 17 januari 2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 18 juni 2003.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

G. Drys

(1) PB C 331 E van 31.12.2002, blz. 124.

(2) PB C 85 van 8.4.2003, blz. 39.

(3) Advies uitgebracht door het Europees Parlement op 11 februari 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 19 mei 2003.

(4) PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/5/EG (PB L 55 van 24.2.2001, blz. 59).