32003D0642

2003/642/JBZ: Besluit 2003/642/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 betreffende de toepassing op Gibraltar van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn

Publicatieblad Nr. L 226 van 10/09/2003 blz. 0027 - 0027


Besluit 2003/642/JBZ van de Raad

van 22 juli 2003

betreffende de toepassing op Gibraltar van de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gelet op de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn(1) ("de Overeenkomst inzake corruptie"),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst inzake corruptie is opgesteld bij Akte van de Raad van 26 mei 1997.

(2) In de Overeenkomst inzake corruptie is niets bepaald met betrekking tot haar toepassing op Gibraltar.

(3) De Overeenkomst inzake corruptie is evenals verscheidene andere op dezelfde basis opgestelde overeenkomsten, vóór 1 juni 2000(2) gesloten uit hoofde van Titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie en gold toen niet voor Gibraltar.

(4) Het Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen van Gibraltar.

(5) Het is wenselijk dat de Overeenkomst inzake corruptie wordt toegepast op Gibraltar,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst inzake corruptie is van toepassing op Gibraltar.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Alemanno

(1) PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1.

(2) De datum waarop de regelingen tussen Spanje en het Verenigd Koninkrijk inzake de autoriteiten van Gibraltar in het kader van de EU- en EG-instrumenten en desbetreffende verdragen in werking zijn getreden.