32003D0224

2003/224/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 2003 betreffende de publicatie van de referentie van norm EN 1495:1997 "Hefplateaus; Hefsteigers" overeenkomstig Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 831)

Publicatieblad Nr. L 083 van 01/04/2003 blz. 0070 - 0072


Beschikking van de Commissie

van 21 maart 2003

betreffende de publicatie van de referentie van norm EN 1495:1997 "Hefplateaus; Hefsteigers" overeenkomstig Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 831)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/224/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines(1), gewijzigd bij Richtlijn 98/79/EG(2), en met name op artikel 6, lid 1,

Gezien het advies van het permanent comité dat is opgericht bij artikel 5 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften(3), gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG(4),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 2 van Richtlijn 98/37/EG bepaalt dat de machines uitsluitend in de handel kunnen worden gebracht en in bedrijf kunnen worden gesteld indien zij geen gevaar opleveren voor de veiligheid van personen, huisdieren of goederen en indien zij op passende wijze worden geïnstalleerd en onderhouden en overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt.

(2) Indien een nationale norm die een omzetting is van een geharmoniseerde norm, waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd, een of meer fundamentele veiligheidsvoorschriften omvat, wordt aangenomen dat de volgens deze norm gebouwde machine aan de desbetreffende fundamentele voorschriften voldoet.

(3) De lidstaten publiceren de referenties van de nationale normen die een omzetting zijn van de in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte geharmoniseerde normen.

(4) Nederland heeft krachtens artikel 6, lid 1, van Richtlijn 98/37/EG formeel bezwaar gemaakt tegen norm EN 1495:1997, die op 21 april 1997 door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) is goedgekeurd en waarvan de referentie op 13 maart 1998 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is gepubliceerd(5), omdat deze niet geheel zou voldoen aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

(5) De Commissie erkent dat het gebruik van de betrokken machines gevaar kan opleveren omdat de norm EN 1495:1997 niet voldoet aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines en veiligheidscomponenten die zijn opgenomen in bijlage I van Richtlijn 98/37/EG, met name de voorschriften 1.5.15 "Gevaar van vallen", 1.7.4 "Gebruiksaanwijzing" en 6.3 "Gevaar voor uit de drager vallen van personen". In het bijzonder ten aanzien van punt 5.3.2.4, de laatste alinea van punt 7.1.2.12, tabel 8 en figuur 9 van de norm EN 1495:1997 is de Commissie van mening dat de bepalingen voor het ontwerp en de bouw van hefsteigers niet bij elke te voorziene toepassing een hoog veiligheidsniveau waarborgen.

(6) Omwille van de veiligheid en de rechtszekerheid moet de publicatie van de referentie van deze norm vergezeld gaan van een passende waarschuwing en moeten de lidstaten eenzelfde waarschuwing toevoegen aan hun nationale normen die de omzetting zijn van de norm EN 1495:1997.

(7) De referentie van de norm EN 1495:1997 moet dienovereenkomstig opnieuw worden gepubliceerd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De referentie van de norm EN 1495:1997 wordt vervangen door de in de bijlage opgenomen tekst.

Artikel 2

Wanneer de lidstaten overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 98/37/EG de referentie publiceren van een nationale norm die de omzetting is van de geharmoniseerde norm EN 1495:1997, vermelden zij hierbij een identieke waarschuwing als die welke is opgenomen in de referentie van de norm EN 1495:1997 in de bijlage.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2003.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1.

(2) PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1.

(3) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(4) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.

(5) PB C 78 van 13.3.1998, blz. 2.

BIJLAGE

Publicatie van de titels en de referenties van de Europese geharmoniseerde normen krachtens Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Waarschuwing:

Deze publicatie betreft niet punt 5.3.2.4, de laatste alinea van punt 7.1.2.12, tabel 8 en figuur 9 van de norm EN 1495:1997, waarvoor geen vermoeden van overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 98/37/EG wordt gegeven.

OPMERKING:

Alle informatie betreffende de beschikbaarheid van de normen kan worden verkregen bij de Europese normalisatie-instellingen of bij de nationale normalisatie-instellingen waarvan de lijst een bijlage is bij Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad(1).

De publicatie van de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

De Commissie zal ervoor zorgen dat deze lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

Andere geharmoniseerde normen inzake machines zijn in vorige uitgaven van het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Een complete bijgewerkte lijst is op de Europa-server op internet te vinden onder:

http://europa.eu.int/comm/ enterprise/newapproach/ standardization/harmstds/reflist/ machines.html.

(1) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.