32003D0084

2003/84/EG: Besluit van de Commissie van 7 februari 2003 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, uit Polen en Rusland

Publicatieblad Nr. L 033 van 08/02/2003 blz. 0041 - 0042


Besluit van de Commissie

van 7 februari 2003

tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, uit Polen en Rusland

(2003/84/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1972/2002(2), en met name op artikel 9,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A. PROCEDURE

(1) Op 25 maart 2002 heeft de Commissie de klacht ontvangen dat elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, uit Polen en Rusland, met dumping werden ingevoerd.

(2) De klacht was ingediend op grond van artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 384/96 ("de basisverordening") door de European Confederation of Iron and Steel Industries (Eurofer) namens producenten in de Gemeenschap die goed waren voor de gehele productie van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, in de Gemeenschap.

(3) De klacht bevatte bewijsmateriaal dat het betrokken product met dumping werd ingevoerd en dat de EG-producenten hierdoor aanmerkelijke schade leden, welk bewijsmateriaal toereikend werd geacht om tot de inleiding van een antidumpingprocedure over te gaan.

(4) De Commissie heeft na raadpleging een bericht bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(3) en is begonnen met een antidumpingonderzoek naar de invoer van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, ingedeeld onder GN-code 7226 11 90, uit Polen en Rusland.

(5) De Commissie heeft de haar bekende producenten/exporteurs en importeurs, de vertegenwoordigers van de exportlanden, de organisaties die de verwerkende bedrijven in de Gemeenschap vertegenwoordigen en de klagende EG-producenten van de opening van het onderzoek in kennis gesteld. De belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld hun standpunt schriftelijk uiteen te zetten en binnen de in het bericht van inleiding genoemde termijn een onderhoud aan te vragen.

B. INTREKKING VAN DE KLACHT EN BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

(6) Eurofer heeft bij schrijven van 9 januari 2003 aan de Commissie haar klacht officieel ingetrokken.

(7) Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de basisverordening kan de procedure worden beëindigd wanneer de klacht wordt ingetrokken, tenzij dit niet in het belang van de Gemeenschap is.

(8) De Commissie was van oordeel dat onderhavige procedure diende te worden beëindigd, daar bij het onderzoek niet gebleken is dat dit in strijd is met het belang van de Gemeenschap. De belanghebbenden werden hiervan in kennis gesteld en in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken. Er werden geen opmerkingen ontvangen waaruit bleek dat deze beëindiging niet in het belang van de Gemeenschap was.

(9) De Commissie is daarom tot de conclusie gekomen dat de antidumpingprocedure betreffende het betrokken product uit Polen en Rusland zonder de instelling van antidumpingmaatregelen dient te worden beëindigd,

BESLUIT:

Enig artikel

De antidumpingprocedure betreffende de invoer van elektroplaten en -strippen met georiënteerde korrel (gewalste platte producten), met een breedte van niet meer dan 500 mm, ingedeeld onder GN-code 7226 11 90, uit Polen en Rusland wordt hierbij beëindigd.

Gedaan te Brussel, 7 februari 2003.

Voor de Commissie

Pascal Lamy

Lid van de Commissie

(1) PB L 56 van 6.3.1996, blz. 1.

(2) PB L 305 van 7.11.2002, blz. 1.

(3) PB C 111 van 8.5.2002, blz. 5.