32003D0019(01)

2004/45/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2003/19)

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/2004 blz. 0031 - 0031


Besluit van de Europese Centrale Bank

van 18 december 2003

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten

(ECB/2003/19)

(2004/45/EG)

DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 48,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit ECB/1998/14 van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten(1), bepaalde het percentage van de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten die niet voornemens zijn op 1 januari 1999 de euro aan te nemen, dienden te storten als bijdrage aan de operationele kosten van de ECB.

(2) Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank(2), past met ingang van 1 januari 2004 de aan de NCB's toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna "wegingen in de kapitaalverdeelsleutel", respectievelijk "kapitaalverdeelsleutel" te noemen) aan.

(3) De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat Besluit ECB/1998/14 met ingang van 1 januari 2004 intrekt en dat het percentage van de inschrijving op het kapitaal van de ECB bepaalt dat de NCB's van de lidstaten, die per 1 januari 2004 de euro niet zullen hebben aangenomen (hierna de "NCB's van de niet-deelnemende lidstaten" te noemen), op 1 januari 2004 dienen te storten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en vorm van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten stort op 1 januari 2004 5 % van haar inschrijving op het kapitaal van de ECB. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2003/17, stort elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten derhalve op 1 januari 2004 het naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedrag:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de niet-deelnemende lidstaten heeft op 1 juni 1998 ingevolge Besluit ECB/1998/14 5 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort. Gezien dit feit maakt een NCB van de niet-deelnemende lidstaten hetzij een additioneel bedrag over aan de ECB, hetzij betaalt de ECB een NCB van de niet-deelnemende lidstaten een bedrag terug, al naar gelang van de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 genoemde bedragen. Deze overschrijvingen geschieden overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2003/20 van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal(3).

Artikel 3

Slotbepalingen

1. Bij deze wordt Besluit ECB/1998/14 met ingang van 1 januari 2004 ingetrokken.

2. Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.

Voor de Algemene Raad van de ECB

Jean-Claude Trichet

(1) PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.

(2) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

(3) Zie bladzijde 32 van dit Publicatieblad.