32003D0018(01)

2004/44/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2003/18)

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/2004 blz. 0029 - 0030


Besluit van de Europese Centrale Bank

van 18 december 2003

betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten

(ECB/2003/18)

(2004/44/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 28.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Besluit ECB/1998/2 van de Europese Centrale Bank van 9 juni 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank(1), bepaalde in welke vorm en in hoeverre de nationale centrale banken (NCB's) van de lidstaten, die voornemens zijn op 1 januari 1999 de euro aan te nemen, het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB) dienen te storten.

(2) Artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 van de Europese Centrale Bank van 16 november 2000 inzake de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank en de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank door de Bank of Greece, en inzake de eerste overdracht van externe reserves aan de Europese Centrale Bank door de Bank of Greece en daarmee verbandhoudende aangelegenheden(2), in samenhang met Besluit ECB/1998/14 van de Europese Centrale Bank van 1 december 1998 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten(3), bepaalde in welke vorm en in hoeverre de Bank of Greece het kapitaal van de Europese Centrale Bank op 1 januari 2001 diende te storten, zulks gezien de aanneming van de euro door Griekenland.

(3) Besluit ECB/2003/17 van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank(4), past met ingang van 1 januari 2004 de aan de NCB's toegekende wegingen in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna "wegingen in de kapitaalverdeelsleutel", respectievelijk "kapitaalverdeelsleutel" te noemen) aan.

(4) De aangepaste kapitaalverdeelsleutel vereist de vaststelling van een nieuw ECB-besluit dat met ingang van 1 januari 2004 Besluit ECB/1998/2 en artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 intrekt en dat tevens bepaalt in welke vorm en in hoeverre de NCB's van de lidstaten, die de euro hebben aangenomen (hierna de "NCB's van de deelnemende lidstaten" te noemen), het kapitaal van de ECB op 1 januari 2004 dienen te storten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en wijze van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de deelnemende lidstaten stort op 1 januari 2004 haar inschrijving op het kapitaal van de ECB volledig. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2003/17, stort elke NCB van de deelnemende lidstaten derhalve op 1 januari 2004 het naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedrag:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

Elke NCB van de deelnemende lidstaten heeft ingevolge Besluit ECB/1998/2, en voor de Bank of Greece ingevolge artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 en Besluit ECB/1998/14, haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB reeds gestort. Gezien dit feit maakt hetzij een NCB van de deelnemende lidstaten een additioneel bedrag over aan de ECB, dan wel betaalt de ECB een NCB van de deelnemende lidstaten een bedrag terug, al naar gelang van de situatie, teneinde uit te komen op de in de tabel in artikel 1 genoemde bedragen. Deze overschrijvingen geschieden overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden die zijn vastgelegd in Besluit ECB/2003/20 van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal(5).

Artikel 3

Slotbepalingen

1. Bij deze worden met ingang van 1 januari 2004 Besluit ECB/1998/2 en artikel 2 van Besluit ECB/2000/14 ingetrokken.

2. Dit besluit treedt in werking op 19 december 2003.

3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 18 december 2003.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

Jean-Claude Trichet

(1) PB L 8 van 14.1.1999, blz. 33.

(2) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 110.

(3) PB L 110 van 28.4.1999, blz. 33.

(4) Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.

(5) Zie bladzijde 32 van dit Publicatieblad.