32003D0016

2003/16/EG: Beschikking van de Commissie van 10 januari 2003 tot wijziging van Beschikking 2000/159/EG houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5565)

Publicatieblad Nr. L 007 van 11/01/2003 blz. 0091 - 0092


Beschikking van de Commissie

van 10 januari 2003

tot wijziging van Beschikking 2000/159/EG houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5565)

(Voor de EER relevante tekst)

(2003/16/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG(1), en met name op artikel 29,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of van vleesproducten uit derde landen(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1452/2001(3), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Beschikking 2000/159/EG van de Commissie van 8 februari 2000 houdende voorlopige goedkeuring van residuplannen van derde landen overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad(4), gewijzigd bij Beschikking 2002/336/EG(5), zijn de derde landen opgenomen die een plan hebben ingediend met de garanties die door dat land worden geboden ten aanzien van de controle op de in bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG bedoelde groepen residuen en stoffen.

(2) Bepaalde derde landen hebben bij de Commissie residubewakingsplannen ingediend voor producten en soorten die oorspronkelijk niet in de bijlage bij Beschikking 2000/159/EG waren opgenomen. De evaluatie van deze bewakingsplannen en de door de Commissie gevraagde aanvullende informatie boden voldoende garanties voor de residubewaking in deze derde landen voor de aangegeven producten of soorten.

(3) Beschikking 2000/159/EG moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 2000/159/EG wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 januari 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 125 van 23.5.1996, blz. 10.

(2) PB L 302 van 31.12.1972, blz. 28.

(3) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(4) PB L 51 van 24.2.2000, blz. 30.

(5) PB L 116 van 3.5.2002, blz. 51.

BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 2000/159/EG wordt als volgt gewijzigd:

De rijen betreffende Belize, Estland, Falklandeilanden, Mozambique, Namibië, Nieuw-Caledonië, Taiwan en Venezuela worden vervangen door de overeenkomstige rijen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>