32002R2388

Verordening (EG) nr. 2388/2002 van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/2002 blz. 0132 - 0133


Verordening (EG) nr. 2388/2002 van de Commissie

van 30 december 2002

tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 13, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor granen, werd vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2118/2002 van de Commissie(3).

(2) Gezien de cif-prijzen en de cif-prijzen op termijn van heden, daarbij rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, is het nodig het geldende correctiebedrag, toepasselijk op de restitutie voor granen, te wijzigen.

(3) Het correctiebedrag moet volgens dezelfde procedure als de restitutie worden vastgesteld. Het kan tussentijds worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het correctiebedrag, van toepassing op de vooraf vastgestelde restituties voor de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, uitgezonderd mout, wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 324 van 29.11.2002, blz. 48.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 30 december 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6).

De overige bestemmingen zijn vastgesteld als volgt:

C03 Zwitserland, Liechtenstein, Polen, Tsjechische Republiek, Slowaakse Republiek, Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland, Belarus, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Slovenië, gebied van voormalig Joegoslavië met uitzondering van Slovenië, Kroatië en Bosnië-Herzegovina, Albanië, Roemenië, Bulgarije, Armenië, Georgië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Egypte, Malta, Cyprus en Turkije.