32002R1486

Verordening (EG) nr. 1486/2002 van de Commissie van 19 augustus 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1591/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

Publicatieblad Nr. L 223 van 20/08/2002 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 1486/2002 van de Commissie

van 19 augustus 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1591/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1050/2001 van de Raad(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1051/2001 van de Raad van 22 mei 2001 betreffende de steun voor de katoenproductie(2), en met name op artikel 19, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er moet nader worden bepaald wat onder voor de steun in aanmerking komende productie en onder werkelijke productie in de zin van artikel 16, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1591/2001 van de Commissie van 2 augustus 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen(3) dient te worden verstaan, om een behoorlijke boeking van de beide betrokken hoeveelheden niet-geëgreneerde katoen mogelijk te maken.

(2) Op grond van artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1051/2001 mogen de lidstaten het voor productiesteun in aanmerking komende areaal aan de hand van met name agromilieucriteria beperken. Wanneer een lidstaat deze bepaling toepast, mogen de hoeveelheden katoen van oppervlakten waarvoor deze beperkingen niet in acht genomen zijn, wel geëgreneerd en vermarkt worden, maar komen ze niet in aanmerking voor steun van de Gemeenschap en vallen ze buiten de minimumprijsgarantie.

(3) In artikel 15, lid 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 1591/2001 is bepaald dat uiterlijk op 15 mei van elk verkoopseizoen een overzicht van de hoeveelheden waarvoor steun is verleend, verstrekt wordt. Om de geoogste hoeveelheden die op de markt drukken, zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten, moet worden voorgeschreven dat ook wordt meegedeeld voor welke hoeveelheden geen steun is toegekend.

(4) Op grond van artikel 13, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1591/2001 moet de lidstaat door middel van een controle ter plaatse nagaan of de areaalaangiften juist zijn. Krachtens artikel 9, lid 2, van die verordening moeten de aangegeven oppervlakten worden aangepast wanneer deze verschillen van de bij de controle geconstateerde oppervlakten. Met name bij de toepassing van de op grond van artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1501/2001 vastgestelde bepalingen is het in het kader van het beheer van de steunregeling belangrijk zo nauwkeurig mogelijk te weten of de areaalaangiften juist zijn. Om de inachtneming van de nationale maatregelen ter beperking van de oppervlakten doeltreffend te kunnen verifiëren, moet derhalve een termijn worden bepaald waarbinnen de controle ter plaatse van 5 % van de areaalaangiften moet plaatsvinden.

(5) Met het oog op een deugdelijk beheer van de steunregeling zijn in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1591/2001 de door de lidstaten aan de Commissie mee te delen gegevens opgesomd. Ook de mededeling van de op grond van artikel 14, leden 1 en 2, getroffen maatregelen moet worden voorgeschreven.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor natuurlijke vezels,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1591/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4 wordt aan lid 2 de volgende alinea toegevoegd: "De hoeveelheid die in aanmerking komt voor het in de eerste alinea bedoelde bedrag van de per 100 kg in euro te verlenen steun, is de hoeveelheid niet-geëgreneerde katoen van gezonde handelskwaliteit die geoogst is op het overeenkomstig artikel 9 aangegeven areaal dat niet van de steunregeling uitgesloten is op grond van artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1051/2001, die door de producenten aan de egreneringsbedrijven geleverd is en waarvoor het bepaalde in de artikelen 5, 6, 8, 10, 11 en 12 in acht genomen is.".

2. In artikel 13, lid 1, wordt punt a) vervangen door: "a) door middel van een uiterlijk op 15 november van het betrokken verkoopseizoen uit te voeren controle ter plaatse van ten minste 5 % van de aangiften van het katoenareaal, of deze juist zijn;".

3. In artikel 15 worden aan lid 4, onder a), de volgende punten iv) en v) toegevoegd: "iv) het overzicht van de door de producenten aan de egreneringsbedrijven geleverde hoeveelheden die beantwoorden aan de omschrijving van de werkelijke productie in artikel 16, lid 3, tweede alinea;

v) het overzicht van de door de producenten aan de egreneringsbedrijven geleverde hoeveelheden waarvoor geen steun is toegekend in het lopende verkoopseizoen, uitgesplitst naar grond voor de uitsluiting;".

4. Aan artikel 15 wordt het volgende lid 7 toegevoegd: "7. De producerende lidstaten delen jaarlijks uiterlijk op 30 september de sancties mee die op grond van artikel 14, leden 1 en 2, voor het afgelopen verkoopseizoen getroffen zijn of nog onderzocht worden.".

5. In artikel 16 wordt aan lid 3 de volgende alinea toegevoegd: "De in de eerste alinea bedoelde werkelijke productie komt overeen met de totale geproduceerde hoeveelheid niet-geëgreneerde katoen van gezonde handelskwaliteit die geoogst is op het overeenkomstig artikel 9 aangegeven areaal dat niet van de steunregeling uitgesloten is op grond van artikel 17, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1051/2001, en die door de producenten aan de egreneringsbedrijven geleverd is.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 augustus 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.

(3) PB L 210 van 3.8.2001, blz. 12.