32002R1258

Verordening (EG) nr. 1258/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

Publicatieblad Nr. L 183 van 12/07/2002 blz. 0032 - 0034


Verordening (EG) nr. 1258/2002 van de Commissie

van 11 juli 2002

tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie van 28 juni 1996 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 597/2002(4), en met name op artikel 2, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De invoerrechten in de sector granen zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1157/2002 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1200/2002(6).

(2) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1249/96 is bepaald dat, indien in de loop van een toepassingsperiode het berekende gemiddelde van de invoerrechten 5 EUR per ton verschilt van het vastgestelde recht, een overeenkomstige aanpassing wordt uitgevoerd. Dit verschil heeft zich voorgedaan. De in Verordening (EG) nr. 1157/2002 vastgestelde invoerrechten moeten derhalve worden aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1157/2002 worden vervangen door de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(4) PB L 91 van 6.4.2002, blz. 9.

(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 35.

(6) PB L 174 van 4.7.2002, blz. 27.

BIJLAGE I

Invoerrechten voor de in artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

Berekeningselementen

(periode van 28 juni tot en met 10 juli 2002)

1. Gemiddelden over de twee weken vóór de dag van de vaststelling:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Vrachttarieven/kosten: Golf van Mexico-Rotterdam: 11,66 EUR/t; Grote Meren-Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>