32002R1149

Verordening (EG) nr. 1149/2002 van de Raad van 27 juni 2002 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

Publicatieblad Nr. L 170 van 29/06/2002 blz. 0013 - 0013


Verordening (EG) nr. 1149/2002 van de Raad

van 27 juni 2002

houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Aangezien de Gemeenschap er belang bij heeft harmonieuze handelsrelaties met derde landen te ontwikkelen moet worden voorzien in de opening, bij wijze van autonome maatregel, van een communautair tariefcontingent voor de invoer van 1000 ton vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit.

(2) Ondanks de problemen in 2001 is de rundvleesmarkt zich nu aan het stabiliseren. De vraag van de consumenten in de Gemeenschap neemt toe, vooral de vraag naar rundvlees van hoge kwaliteit. Een extra contingent voor rundvlees van hoge kwaliteit met een verlaagd tarief zou in het belang zijn van zowel de consumenten als de leveranciers en het zou geen significante invloed hebben op het totale volume van de invoer van rundvlees in de Gemeenschap.

(3) Er moet worden gezorgd voor gelijke en continue toegang van alle betrokken marktdeelnemers in de Gemeenschap tot het bedoelde contingent. Ook moet worden gezorgd voor een adequaat toezicht op het contingent. Te dien einde moet voor het gebruik van het contingent worden gewerkt met een authenticiteitscertificaat dat aard en oorsprong van de producten garandeert.

(4) Op grond van artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1) moeten de contingenten voor onder deze verordening vallende producten door de Commissie worden beheerd overeenkomstig volgens de procedure van artikel 43 van die verordening vastgestelde nadere bepalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Hierbij wordt een jaarlijks communautair tariefcontingent geopend voor de invoer van 1000 ton, uitgedrukt in productgewicht, rundvlees van hoge kwaliteit van de posities 0201 30 00 en 0202 30 90 van het gemeenschappelijk douanetarief.

2. Voor dit contingent wordt een douanerecht van 20 % ad valorem toegepast.

3. Het contingentjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 2

Nadere regels voor de toepassing van deze verordening, vastgesteld volgens de procedure van artikel 43 van Verordening (EG) nr. 1254/1999 moeten bepalingen omvatten die de toegang tot het in artikel 1 bedoelde contingent afhankelijk stellen van de overlegging van een certificaat dat aard en oorsprong van het product garandeert.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 27 juni 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Arias CaƱete

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (PB L 315 van 1.12.2001, blz. 29).