32002R0891

Verordening (EG) nr. 891/2002 van de Commissie van 29 mei 2002 houdende vaststelling, in het kader van de tariefcontingenten, van bepaalde indicatieve hoeveelheden en van individuele maxima voor de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in de Gemeenschap voor het derde kwartaal van het jaar 2002

Publicatieblad Nr. L 140 van 30/05/2002 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 891/2002 van de Commissie

van 29 mei 2002

houdende vaststelling, in het kader van de tariefcontingenten, van bepaalde indicatieve hoeveelheden en van individuele maxima voor de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in de Gemeenschap voor het derde kwartaal van het jaar 2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2587/2001(2), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 896/2001 van de Commissie van 7 mei 2001 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad ten aanzien van de regeling voor de invoer van bananen in de Gemeenschap(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 349/2002(4), voorziet in de mogelijkheid om een indicatieve hoeveelheid in de vorm van een uniform percentage van de voor elk van de tariefcontingenten beschikbare hoeveelheden vast te stellen voor de afgifte van de invoercertificaten voor elk van de eerste drie kwartalen van het jaar.

(2) Aan de hand van de gegevens over, enerzijds, de in 2001 in de Gemeenschap afgezette hoeveelheden bananen, en vooral de daadwerkelijke invoer, met name in het derde kwartaal, en, anderzijds, de vooruitzichten inzake de voorziening van en het verbruik op de communautaire markt gedurende datzelfde derde kwartaal in het jaar 2002 dienen de indicatieve hoeveelheden voor de tariefcontingenten A, B en C zo te worden vastgesteld dat een bevredigende voorziening van de hele Gemeenschap en de voortzetting van de handelsstromen tussen de productie- en afzetsectoren kunnen worden gewaarborgd.

(3) Op basis van dezelfde gegevens dient voor de toepassing van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 de maximumhoeveelheid te worden vastgesteld waarvoor elke marktdeelnemer certificaataanvragen voor het derde kwartaal van 2002 kan indienen.

(4) Omdat de bepalingen van deze verordening van toepassing moeten zijn vóór het begin van de periode waarin de certificaataanvragen voor het derde kwartaal van het jaar 2002 worden ingediend, dient te worden bepaald dat deze verordening onmiddellijk in werking treedt.

(5) De in deze verorderning vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor bananen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 896/2001 bedoelde indicatieve hoeveelheid voor de invoer van bananen in het kader van de in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingenten wordt voor het derde kwartaal van 2002 vastgesteld op 23 % van de hoeveelheden die voor de traditionele marktdeelnemers en de niet-traditionele marktdeelnemers beschikbaar zijn in het kader van de tariefcontingenten A/B en C.

Artikel 2

De in artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 896/2001 bedoelde hoeveelheid bananen die mag worden ingevoerd in het kader van de in artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 404/93 bedoelde tariefcontingenten, wordt voor het derde kwartaal van 2002 vastgesteld op 23 % van de referentiehoeveelheid die overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 896/2001 in het kader van de tariefcontingenten A/B en C is vastgesteld voor de traditionele marktdeelnemers, en op 23 % van de hoeveelheid die overeenkomstig artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 896/2001 in het kader van de tariefcontingenten A/B en C is vastgesteld en ter kennis is gebracht voor de niet-traditionele marktdeelnemers.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 mei 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 47 van 25.2.1993, blz. 1.

(2) PB L 345 van 29.12.2001, blz. 13.

(3) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 6.

(4) PB L 55 van 26.2.2002, blz. 17.