32002R0434

Verordening (EG) nr. 434/2002 van de Commissie van 8 maart 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 94/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt

Publicatieblad Nr. L 067 van 09/03/2002 blz. 0006 - 0006


Verordening (EG) nr. 434/2002 van de Commissie

van 8 maart 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 94/2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19 december 2000 betreffende voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt(1), en met name op de artikelen 12 en 16,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 94/2002 van de Commissie(2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 305/2002(3), zijn de uitvoeringsbepalingen vastgesteld van Verordening (EG) nr. 2826/2000.

(2) In artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 94/2002 is bepaald dat de programma's van beroepsorganisaties of sectorale organisaties bij de betrokken lidstaat moeten worden ingediend vóór 15 juni, en voor het eerst vóór 15 maart 2002.

(3) Omdat de richtsnoeren voor de verschillende sectoren en met name voor de sector levende planten en producten van de bloementeelt pas laat zijn gepubliceerd, moet voor dit eerste jaar de termijn voor de indiening van de programma's bij de lidstaat worden verlengd tot 31 maart.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de gezamenlijke Comités van beheer "afzetbevordering landbouwproducten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De eerste zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 94/2002 wordt vervangen door: "Voor de uitvoering van de acties in het kader van de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2826/2000 bedoelde programma's worden, na een oproep tot het indienen van voorstellen, programma's van voor de betrokken sector(en) representatieve beroepsorganisaties en sectorale organisaties in de Gemeenschap, bij de betrokken lidstaat ingediend vóór 15 juni, en voor het eerst vóór 31 maart.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 328 van 21.12.2000, blz. 2.

(2) PB L 17 van 19.1.2002, blz. 20.

(3) PB L 47 van 19.2.2002, blz. 12.