32002O0006

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 26 september 2002 betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij het beheren van de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2002/6)

Publicatieblad Nr. L 270 van 08/10/2002 blz. 0014 - 0016


Richtsnoer van de Europese Centrale Bank

van 26 september 2002

betreffende door de Europese Centrale Bank en nationale centrale banken in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij het beheren van de externe reserves van de Europese Centrale Bank

(ECB/2002/6)

(2002/777/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 105, lid 2, eerste, tweede en derde streepje,

Gelet op artikel 12.1 en artikel 14.3 junctis artikel 3.1, eerste, tweede en derde streepje, artikel 18.2 en artikel 30.6 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 105, lid 2, eerste, tweede en derde streepje, van het Verdrag, behoren het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de Gemeenschap, het verrichten van valutamarktoperaties in overeenstemming met de bepalingen van artikel 111 van het Verdrag en het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten tot de via het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) uit te voeren fundamentele taken.

(2) De Europese Centrale Bank (ECB) acht het noodzakelijk dat de ECB en elke nationale centrale bank van een deelnemende lidstaat (NCB) minimumnormen in acht nemen bij: i) het verrichten van monetaire beleidstransacties, ii) het verrichten van valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en iii) het beheren van de externe reserves van de ECB voorzover NCB's handelen als gevolmachtigde voor de Europese Centrale Bank krachtens Richtsnoer 2000/516/EG van de Europese Centrale Bank van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2000/1)(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtsnoer 2001/833/EG (ECB/2001/12(2).

(3) Artikel 38.1 van de statuten bepaalt dat leden van de bestuursorganen en personeelsleden van de Europese Centrale Bank en de NCB's gehouden zijn, ook na beëindiging van hun taken, inlichtingen die naar hun aard onder de geheimhoudingsplicht vallen, niet openbaar te maken.

(4) In de vergadering van de Raad van bestuur van 16 mei 2002 zijn de leden van de Raad van bestuur van de ECB betreffende soortgelijke aangelegenheden een memorandum van overeenstemming overeengekomen(3).

(5) Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Door de ECB en NCB's in acht te nemen minimumnormen bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB

Bij het verrichten van activiteiten of operaties in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheren van de externe reserves van de ECB verzekeren de ECB en elke NCB dat hun interne regelingen met betrekking tot die verrichtingen en dat beheer, zij het gedragsregels, personeelsreglementen of andere typen interne regelingen, voldoen aan de hiernavolgende minimumnormen, rekening houdend met van toepassing zijnde nationale wetten en arbeidsmarktpraktijken.

1. WERKINGSSFEER

De interne regelingen van de ECB en NCB's dienen bindende bepalingen te bevatten die verzekeren dat alle activiteiten of operaties van de ECB en NCB's in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB, alsook het beheer van de externe reserves van de ECB voldoen aan deze minimumnormen.

Deze bepalingen dienen van toepassing te zijn op:

- de leden van de directie van de ECB, behalve in de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van bestuur,

- de leden van de besluitvormende organen van de NCB's, met uitzondering van leden van de Raad van bestuur van de ECB (en voor hen aangewezen plaatsvervangers overeenkomstig artikel 4.4 van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank) bij de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van bestuur,

- alle werknemers van de ECB die betrokken zijn bij activiteiten of operaties in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheer van de externe reserves van de ECB, en

- alle werknemers van de NCB's die betrokken zijn bij activiteiten of operaties in verband met monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de ECB en bij het beheer van de externe reserves van de ECB

(deze leden van de directie van de Europese Centrale Bank en van de besluitvormende organen van de NCB's worden hierna gezamenlijk aangeduid als "besluitvormende organen" en deze werknemers van de Europese Centrale Bank en de NCB's worden hierna gezamenlijk aangeduid als "werknemers").

Deze minimumnormen beogen uitsluiting noch bemoeilijking van de werking van andere in de interne regelingen van de ECB en NCB's neergelegde stringentere bepalingen die zowel op werknemers als op de besluitvormende organen van toepassing zijn. Deze minimumnormen laten ook de werking van artikel 38.1 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank onverlet.

2. MANAGEMENTTOEZICHT OP OPERATIES MET MARKTTEGENPARTIJEN

Controle van de activiteiten van de bij operaties met markttegenpartijen betrokken werknemers is de verantwoordelijkheid van het management van de respectieve organisaties. De machtigingen en verantwoordelijkheden krachtens welke marktoperatoren en ondersteunend personeel zich van hun taken kwijten, dienen expliciet op schrift te worden gesteld.

3. VERMIJDEN VAN POTENTIËLE BELANGENCONFLICTEN

Besluitvormende organen en werknemers laten na partij te zijn bij economische of financiële transacties die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen belemmeren.

Besluitvormende organen en werknemers dienen elke situatie te vermijden die aanleiding kan geven tot een belangenconflict.

4. VERBOD OP HANDELEN MET VOORKENNIS

De ECB en de NCB's dienen de besluitvormende organen en werknemers handelen met voorkennis en het doorgeven aan derden van niet-openbare, vertrouwelijke, op hun werk verkregen informatie te verbieden. Bovendien is het besluitvormende organen en werknemers bij het uitvoeren van financiële privé-transacties niet toegestaan gebruik te maken van niet-openbare, met het ESCB verbandhoudende, op het werk verkregen kennis.

Onder handelen met voorkennis wordt verstaan de activiteit van enig persoon die uit hoofde van zijn of haar werkzaamheden, beroep of taken toegang heeft tot enige welbepaalde informatie die relevant kan zijn voor monetaire beleidstransacties, valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank, vooraleer deze informatie openbaar wordt, en met volledige kennis van de feiten middels deze informatie voordeel verkrijgt door directe dan wel indirecte aankoop of verkoop, hetzij voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden, van activa (waaronder overdraagbare effecten) of rechten (waaronder rechten uit hoofde van derivatencontracten) waarmee die informatie nauw verband houdt.

De ECB en de NCB's dienen te beschikken over passende regelingen om na te gaan of door besluitvormende organen en werknemers aangegane financiële transacties aan deze regel voldoen. Bovendien dienen deze regelingen zich uitsluitend te beperken tot controle op naleving ten aanzien van transacties die mogelijkerwijs relevant zijn voor monetaire beleidstransacties, valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en het beheer van de externe reserves van de ECB. Dergelijke controles op naleving dienen slechts te worden uitgevoerd indien daartoe dwingende redenen bestaan.

5. ENTERTAINMENT EN GESCHENKEN

Bij het verrichten van monetaire beleidstransacties en valutamarktoperaties met de externe reserves van de Europese Centrale Bank en bij de uitoefening van het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank mogen besluitvormende organen en werknemers geschenken noch entertainment van derden verlangen. Besluitvormende organen en werknemers mogen evenmin geschenken of entertainment aannemen boven een gebruikelijke of te verwaarlozen hoeveelheid, zij het van financiële of niet-financiële aard, die hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid kunnen belemmeren.

Van werknemers dient te worden verlangd dat ze hun management informeren over enige poging door een tegenpartij om hun dergelijke geschenken of entertainment aan te bieden.

Artikel 2

Wijzigingen van Richtsnoer 2000/516/EG (ECB/2000/1)

Artikel 3a van en bijlage 4 bij Richtsnoer 2000/516/EG (ECB/2000/1) worden ingetrokken.

Artikel 3

Verificatie

Uiterlijk op 15 oktober 2002, versturen de NCB's aan de ECB details betreffende teksten en middelen middels welke zij voornemens zijn aan dit richtsnoer te voldoen, voorzover ze dit nog niet hebben gedaan in het kader van de uitvoering van Richtsnoer 2001/526/EG (ECB/2001/5)(4).

Artikel 4

Slotbepalingen

1. Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de gemeenschappelijke munt overeenkomstig het Verdrag hebben aangenomen.

2. Dit richtsnoer wordt van kracht op 30 november 2002.

3. Dit richtsnoer wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 26 september 2002.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President

Willem F. Duisenberg

(1) PB L 207 van 17.8.2000, blz. 24.

(2) PB L 310 van 28.11.2001, blz. 31.

(3) PB C 123 van 24.5.2002, blz. 9.

(4) PB L 190 van 12.7.2001, blz. 26.