32002D1010

2002/1010/EG: Besluit van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2002 over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure

Publicatieblad Nr. L 358 van 31/12/2002 blz. 0142 - 0143


Besluit van het Europees Parlement en de Raad

van 21 november 2002

over de inzet van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie overeenkomstig punt 3 van het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure

(2002/1010/EG)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de financiering van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, ter aanvulling van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure(1), en met name op punt 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie(2),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Na de rampzalige overstromingen van augustus en september 2002 in sommige lidstaten en in kandidaat-lidstaten waarmee momenteel toetredingsonderhandelingen worden gevoerd, heeft de Europese Unie besloten een Solidariteitsfonds van de Europese Unie op te richten om de gevolgen van rampen op te vangen.

(2) Het Interinstitutioneel Akkoord van 7 november 2002 maakt het mogelijk het fonds in te zetten binnen het jaarlijkse maximum van 1 miljard EUR.

(3) Verordening (EG) nr. 2012/2002 bevat een bijzondere bepaling op grond waarvan het fonds met terugwerkende kracht kan worden ingezet voor de rampen die zich sedert augustus van dit jaar hebben voorgedaan.

(4) De getroffen landen hebben de Commissie een raming van de door de overstromingen van augustus en september 2002 veroorzaakte schade toegezonden,

BESLUITEN:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2002 wordt op het Solidariteitsfonds van de Europese Unie een beroep gedaan voor een bedrag van 728 miljoen EUR aan vastleggingskredieten.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Voor de Europees Parlement

De voorzitter

>PIC FILE= "L_2002358NL.014301.TIF">

Voor de Raad

De voorzitter

>PIC FILE= "L_2002358NL.014302.TIF">

(1) PB C 283 van 20.11.2002, blz. 1.

(2) PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3.