32002D0957

2002/957/EG: Besluit van de Raad van 28 november 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten

Publicatieblad Nr. L 333 van 10/12/2002 blz. 0013 - 0014


Besluit van de Raad

van 28 november 2002

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten

(2002/957/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten is goedgekeurd bij Besluit 97/132/EG van de Raad(2).

(2) In verband met een tussen de twee partijen bestaand verschil inzake de certificeringssystemen, hebben de partijen elkaar nog niet meegedeeld dat de respectieve procedures voor goedkeuring van de overeenkomst zijn voltooid, zoals is bepaald in artikel 18, lid 1, tweede alinea, van die overeenkomst.

(3) De overeenkomst is derhalve nog niet in werking getreden en ondertussen wordt de overeenkomst voorlopig toegepast zoals is overeengekomen in de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling die aan Besluit 97/131/EG van de Raad van 17 december 1996 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten(3) is gehecht.

(4) Bepaalde wijzigingen in de bijlagen bij de overeenkomst met betrekking tot de certificering en de erkenning van de gelijkwaardigheid van certificeringssystemen voor bepaalde producten zijn noodzakelijk voordat de twee partijen de respectieve procedures kunnen voltooien en elkaar ervan in kennis kunnen stellen dat de procedures voltooid zijn, en de overeenkomst in werking kan treden.

(5) De twee partijen hebben in principe ingestemd met de vorm van een briefwisseling en met de vaststelling van de sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten.

(6) Deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling moet worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling, waaronder de wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst, is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Het wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 28 november 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

M. Fischer Boel

(1) Voorstel van 16 september 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) PB L 57 van 26.2.1997, blz. 4. Besluit gewijzigd bij Besluit 1999/837/EG (PB L 332 van 23.12.1999, blz. 1).

(3) PB L 57 van 26.2.1997, blz. 1.