32002D0813

2002/813/EG: Beschikking van de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan

Publicatieblad Nr. L 280 van 18/10/2002 blz. 0062 - 0083


Beschikking van de Raad

van 3 oktober 2002

tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad, van het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor kennisgevingen inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan

(2002/813/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad(1), en met name op artikel 11, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Uit hoofde van deel B van Richtlijn 2001/18/EG dient aan de bevoegde nationale instantie vooraf kennis te worden gegeven van het voornemen een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) of een combinatie van dergelijke organismen te introduceren voor andere doeleinden dan het op de markt brengen ervan.

(2) Binnen het bestek van Richtlijn 2001/18/EG voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde instanties en de Commissie dient de bevoegde instantie dan, in overeenstemming met een bepaald model, een samenvatting te doen toekomen aan de Commissie, die op haar beurt afschriften hiervan aan de andere lidstaten doet geworden.

(3) Dit model moet beantwoorden aan de noodzaak een zo volledig mogelijke uitwisseling van relevante informatie mogelijk te maken en moet in een gestandaardiseerde en gemakkelijk begrijpbare vorm worden gepresenteerd, onverlet het feit dat de aldus verstrekte gegevens niet als uitgangspunt voor een milieurisicobeoordeling kunnen dienen.

(4) Het overeenkomstig artikel 30, lid 2, van genoemde richtlijn ingestelde comité is op 12 juni 2002 geraadpleegd en heeft geen advies over het voorstel voor een besluit van de Commissie uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het samenvatten, met het oog op verzending aan de Commissie, van overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2001/18/EG ontvangen kennisgevingen, maken de door de lidstaten op grond van die richtlijn aangewezen bevoegde instanties gebruik van het model dat in de bijlage van deze beschikking is opgenomen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 3 oktober 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

F. Hansen

(1) PB L 106 van 17.4.2001, blz. 1.

BIJLAGE

MODEL VOOR DE SAMENVATTING VAN HET INFORMATIEDOSSIER VOOR KENNISGEVINGEN INZAKE DE DOELBEWUSTE INTRODUCTIE VAN EEN GGO OF EEN COMBINATIE VAN GGO's IN HET MILIEU VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN HET OP DE MARKT BRENGEN ERVAN

INLEIDING

Het model voor de samenvatting van het informatiedossier voor de kennisgeving bij doelbewuste introductie van een GGO of een combinatie van GGO's is vastgesteld met het oog op en in overeenstemming met de procedures bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2001/18/EG.

Dit model is er natuurlijk niet op berekend om alle informatie te bevatten die vereist is voor het maken van een milieurisicobeoordeling.

De na iedere vraag geboden ruimte is niet maatgevend voor de uitvoerigheid waarmee de vragen in het modelformulier moeten worden beantwoord.

Het model voor de samenvatting van de kennisgevingsinformatie omvat twee delen: deel 1 en deel 2.

Deel 1 betreft producten die uit andere genetisch gemodificeerde organismen dan hogere planten bestaan of deze bevatten. Deel 1 is als volgt gestructureerd:

A Algemene informatie

B Informatie over de recipiënte of ouderorganismen waarvan het GGO is afgeleid

C Informatie met betrekking tot de genetische modificatie

D Gegevens over het organisme waarvan de ingebrachte sequentie is afgeleid (donororganisme)

E Informatie over het GGO

F Informatie over de introductie

G Wisselwerkingen tussen het GGO en het milieu, en het potentiële milieueffect

H Informatie over bewaking

I Informatie over de behandeling van het terrein na de introductie en van het afval

J Informatie over noodplannen.

De in deel 1 ingevulde gegevens zouden echter (in beknopte vorm) een adequate afspiegeling moeten zijn van de informatie die in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2001/18/EG onder de in de inleiding van bijlage III A aangegeven voorwaarden aan de bevoegde instantie is verstrekt.

Deel 2 betreft producten die uit genetisch gemodificeerde hogere planten bestaan of deze bevatten. Met de term "hogere planten" worden planten aangeduid die behoren tot de taxonomische groep Gymnospermae en Angiospermae. Deel 2 is als volgt gestructureerd:

A Algemene informatie

B Informatie over genetisch gemodificeerde planten (GGP's)

C Informatie over de experimentele introductie

D Beknopte beschrijving van het potentiële milieueffect van de introductie van GGP's

E Beknopte beschrijving van i.v.m. risicobeheersing door de kennisgever getroffen maatregelen

F Beknopte beschrijving van geplande terreinteststudies ter verkrijging van nieuwe gegevens inzake de uit de introductie voortvloeiende gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid.

De in deel 2 ingevulde gegevens zouden echter (in beknopte vorm) een adequate afspiegeling moeten zijn van de informatie die in overeenstemming met de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2001/18/EG onder de in de inleiding van bijlage III B aangegeven voorwaarden aan de bevoegde instantie is verstrekt.

DEEL 1

>PIC FILE= "L_2002280NL.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.007901.TIF">

DEEL 2

>PIC FILE= "L_2002280NL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280NL.008301.TIF">