32002D0456

2002/456/EG: Beschikking van de Commissie van 13 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot Hongarije (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2117)

Publicatieblad Nr. L 155 van 14/06/2002 blz. 0060 - 0061


Beschikking van de Commissie

van 13 juni 2002

tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo's naar de Gemeenschap, met betrekking tot Hongarije

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2117)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/456/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 94/113/EG van de Commissie(2), en met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bevoegde veterinaire diensten van Hongarije hebben een verzoek ingediend om de bij Beschikking 92/452/EEG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/252/EG(4), vastgestelde lijst aan te vullen met een team dat in Hongarije officieel is erkend voor de uitvoer van embryo's van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap.

(2) De Commissie heeft van de bevoegde veterinaire diensten van Hongarije garanties gekregen betreffende de naleving van artikel 8 van Richtlijn 89/556/EEG. Het betrokken embryoteam is in Hongarije officieel voor uitvoer naar de Gemeenschap erkend.

(3) Beschikking 92/452/EEG moet bijgevolg worden gewijzigd.

(4) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt in de lijst de volgende tekst betreffende Hongarije ingevoegd: ">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze beschikking is van toepasssing met ingang van de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1.

(2) PB L 53 van 24.2.1994, blz. 23.

(3) PB L 250 van 29.8.1992, blz. 40.

(4) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 42.