32002D0025

2002/25/EG: Beschikking van de Commissie van 11 januari 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van herkomst uit de Republiek Kroatië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 14/2) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 011 van 15/01/2002 blz. 0025 - 0030


Beschikking van de Commissie

van 11 januari 2002

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van herkomst uit de Republiek Kroatië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 14/2)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/25/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de Republiek Kroatië is namens de Commissie een inspectiebezoek uitgevoerd om na te gaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De Kroatische wetgeving inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften worden beschouwd.

(3) Het "Veterinary Directorate (VD) of the Ministry of Agriculture and Forestry" is in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(4) Er dienen nadere bepalingen te worden vastgesteld met betrekking tot het gezondheidscertificaat dat op grond van Richtlijn 91/493/EEG elke zending visserijproducten uit Kroatië bij invoer in de Gemeenschap moet vergezellen. Die bepalingen moeten met name voorzien in de vaststelling van een modelcertificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de tot ondertekening ervan gemachtigde persoon.

(5) In het merk dat op de verpakking van visserijproducten, met uitzondering van enkele diepgevroren producten, moet worden aangebracht, moeten de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig, het koelhuis of het vriesschip van herkomst zijn vermeld.

(6) Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moeten een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen en een lijst van de geregistreerde vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig de punten 1 tot en met 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/48/EEG van de Raad(3), worden opgesteld. Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van het VD aan de Commissie. Bijgevolg moet het VD ervoor zorgen dat de in dit verband bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

(7) Het VD heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen en daaraan gelijkwaardige hygiënevoorschriften.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Kroatië bevoegd is om te controleren of en te certificeren dat visserij- en aquacultuurproducten aan het bepaalde in Richtlijn 91/493/EEG voldoen, is de "Veterinary Directorate of the Ministry of Agriculture and Forestry (VD)".

Artikel 2

Voor visserij- en aquacultuurproducten van herkomst uit Kroatië gelden de volgende eisen:

1. Elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

2. De producten moeten afkomstig zijn van in de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen of koelhuizen, dan wel in bijlage B geregistreerde vriesschepen.

3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "KROATIË" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, respectievelijk het registratienummer van het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van het VD en het officiële stempel van het VD zijn aangebracht in een andere kleur dan die van de overige vermeldingen.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing met ingang van de zestigste dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 11 januari 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_2002011NL.002702.TIF">

>PIC FILE= "L_2002011NL.002801.TIF">

BIJLAGE B

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Legende:

PP: Inrichting/Processing Plant.

ZV: Vriesschip/Freezer vessel.