32002D0017

2002/17/EG: Beschikking van de Commissie van 31 december 2001 houdende wijziging van Beschikking 2001/765/EG tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk toe te staan dat bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de vereisten van de Richtlijnen 66/404/EEG en 71/161/EEG van de Raad voldoet, in de handel wordt gebracht (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4769)

Publicatieblad Nr. L 006 van 10/01/2002 blz. 0063 - 0064


Beschikking van de Commissie

van 31 december 2001

houdende wijziging van Beschikking 2001/765/EG tot machtiging van de lidstaten om tijdelijk toe te staan dat bosbouwkundig teeltmateriaal dat niet aan de vereisten van de Richtlijnen 66/404/EEG en 71/161/EEG van de Raad voldoet, in de handel wordt gebracht

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4769)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/17/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/404/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal(1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 15, lid 1,

Gelet op Richtlijn 71/161/EEG van de Raad van 30 maart 1971 betreffende de normen voor de uitwendige kwaliteit van bosbouwkundig teeltmateriaal dat binnen de Gemeenschap in de handel wordt gebracht(2), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Momenteel wordt in Frankrijk en Spanje te weinig teeltmateriaal van de in artikel 1 van deze beschikking vermelde soorten geproduceerd, zodat niet kan worden voorzien in hun behoeften aan teeltmateriaal van die soorten dat aan de Richtlijnen 66/404/EEG of 71/161/EEG voldoet.

(2) Andere lidstaten en derde landen zijn niet in staat voldoende teeltmateriaal van de betrokken soorten te leveren dat dezelfde garanties biedt als teeltmateriaal uit de Gemeenschap en dat aan de Richtlijnen 66/404/EEG of 71/161/EEG voldoet.

(3) Overeenkomstig die richtlijnen hebben Frankrijk en Spanje de Commissie dan ook gevraagd, respectievelijk op 17 september en op 29 oktober 2001, hen te machtigen toe te staan dat zaad dat aan minder strenge eisen dan die van die richtlijnen voldoet, in de handel wordt gebracht.

(4) Om het tekort aan teeltmateriaal op te vangen moeten de aanvragende lidstaten bijgevolg worden gemachtigd om gedurende een beperkte periode toe te staan dat zaad van de betrokken soorten dat aan minder strenge eisen voldoet, in de handel wordt gebracht.

(5) Het zaad moet om genetische redenen worden ingezameld op plaatsen van oorsprong binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de betrokken soorten en met betrekking tot de identiteit van dit zaad moeten de striktst mogelijke garanties worden gegeven. Voorts mag het zaad slechts in de handel worden gebracht als het vergezeld gaat van een document dat bepaalde gegevens over dat zaad bevat.

(6) Voorts moet elke lidstaat worden gemachtigd om op zijn grondgebied toe te staan dat zaad dat inzake herkomst aan minder strenge eisen voldoet, op de markt wordt gebracht als dergelijk zaad op grond van deze beschikking in Frankrijk en Spanje op de markt mag worden gebracht.

(7) Beschikking 2001/765/EG van de Commissie(3) moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2001/765/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Abies alba wordt voor Spanje het teken "-" vervangen door respectievelijk "70" en "EC (E/OEP)";

2. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Larix leptolepis wordt voor Spanje het teken "-" vervangen door respectievelijk "15" en "CN, JP";

3. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Pinus strobus wordt voor Spanje het teken "-" vervangen door respectievelijk "3" en "US";

4. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Picea sitchensis wordt voor Spanje het teken "-" vervangen door respectievelijk "30" en "US";

5. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Pseudotsuga taxifolia wordt voor Spanje het teken "-" vervangen door respectievelijk "280" en "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Wahington)";

6. in de kolom "Herkomst" onder de titel Larix decidua Mill. wordt voor Frankrijk "CZ (Sudeten), CZ en SK (origin Polish)" vervangen door "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) en PL (midden-Polen)";

7. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Quercus pedunculata Ehrh. wordt voor Frankrijk het teken "-" vervangen door respectievelijk "1500" en "EC (F/OEP)";

8. in de kolommen "kg" en "Herkomst" onder de titel Quercus sessiliflora Sal. wordt voor Frankrijk het teken "-" vervangen door respectievelijk "5200" en "EC (F/OEP)".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 december 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 125 van 11.7.1966, blz. 2326/66.

(2) PB L 87 van 17.4.1971, blz. 14.

(3) PB L 288 van 1.11.2001, blz. 40.