32001R2574

Verordening (EG) nr. 2574/2001 van de Commissie van 20 december 2001 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2002

Publicatieblad Nr. L 344 van 28/12/2001 blz. 0057 - 0059


Verordening (EG) nr. 2574/2001 van de Commissie

van 20 december 2001

tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad van 17 december 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 939/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 29, leden 1 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 104/2000 is bepaald dat jaarlijks per productklasse voor de hele Gemeenschap geldende referentieprijzen kunnen worden vastgesteld voor producten waarvoor een schorsing van de douanerechten geldt op grond van artikel 28, lid 1, van genoemde verordening. Dit geldt ook voor producten waarvoor een referentieprijs in acht moet worden genomen hetzij in het kader van een regeling inzake verlaging van douanetarieven die is geconsolideerd in de WTO, hetzij in het kader van een andere preferentiële regeling.

(2) Voor de in bijlage I, punten A en B, van Verordening (EG) nr. 104/2000 genoemde producten is de referentieprijs gelijk aan de overeenkomstig artikel 20, lid 1, van genoemde verordening vastgestelde ophoudprijs.

(3) De communautaire ophoudprijzen voor de betrokken producten zijn voor het visseizoen 2002 vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2572/2001 van de Commissie(3).

(4) De referentieprijs voor andere producten dan die welke zijn genoemd in bijlage I en bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 wordt met name bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de douanewaarden die op de invoermarkten of in de invoerhavens van de lidstaten zijn geconstateerd tijdens de drie jaren voorafgaande aan de datum waarop de referentieprijs wordt vastgesteld.

(5) Het lijkt niet nodig referentieprijzen vast te stellen voor alle soorten die vallen onder de criteria van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr. 104/2000, en met name niet voor die soorten waarvan de omvang van de invoer uit derde landen niet significant is.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor visserijproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentieprijzen voor de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde visserijproducten voor het visseizoen 2002 worden vastgesteld zoals is aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 17 van 21.1.2000, blz. 22.

(2) PB L 132 van 15.5.2001, blz. 10.

(3) Zie bladzijde 47 van dit Publicatieblad.

BIJLAGE(1)

1. Referentieprijzen voor in artikel 29, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde producten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Referentieprijzen voor in artikel 29, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 104/2000 bedoelde visserijproducten

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Voor alle andere klassen dan die welke expliciet zijn genoemd bij de punten 1 en 2 van de bijlage moet als aanvullende Taric-code worden opgegeven: "F499: Andere".