32001R2299

Verordening (EG) nr. 2299/2001 van de Commissie van 26 november 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 800/1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer van landbouwproducten, en van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

Publicatieblad Nr. L 308 van 27/11/2001 blz. 0019 - 0020


Verordening (EG) nr. 2299/2001 van de Commissie

van 26 november 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 800/1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer van landbouwproducten, en van Verordening (EG) nr. 1291/2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 9, lid 2, op artikel 13, lid 11, en op de corresponderende bepalingen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor landbouwproducten.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2298/2001 van de Commissie van 26 november 2001 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoer van in het kader van de voedselhulp geleverde producten(3) is bepaald dat voor uitvoertransacties in het kader van de voedselhulp waarvoor een restitutie wordt gevraagd uitvoercertificaten moeten worden overgelegd waarvoor een vooraf vastgestelde restitutie geldt. Derhalve moeten de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 90/2001(5), en van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie(6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2001(7), worden aangepast.

(2) Bij artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 is bepaald dat voor sommige transacties, waaronder de in de artikelen 36, 40 en 44 van Verordening (EG) nr. 800/1999 bedoelde, geen certificaten hoeven te worden overgelegd. Bijgevolg moet de in artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 opgenomen verwijzing naar de certificaten voor deze transacties worden geschrapt.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van alle betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 800/1999 wordt lid 1 vervangen door: "Het recht op restitutie geldt alleen wanneer een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie wordt overgelegd, behalve bij uitvoer van goederen.

Voor het verkrijgen van een restitutie is evenwel geen certificaat vereist:

- wanneer de per aangifte ten uitvoer uitgevoerde hoeveelheden niet groter zijn dan de hoeveelheden die zijn vermeld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1291/2000,

- in de gevallen als bedoeld in de artikelen 6, 36, 40, 44 en 45 en in artikel 46, lid 1,

- voor leveringen die bestemd zijn voor in derde landen gestationeerde strijdkrachten van de lidstaten.".

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1291/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 16 wordt vervangen door: "Artikel 16

In vak 20 van de certificaataanvragen en de certificaten met vaststelling vooraf van de restitutie die worden opgesteld voor een voedselhulpactie in de zin van artikel 10, lid 4, van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomst inzake de landbouw wordt ten minste één van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

In vak 7 wordt het land van bestemming aangegeven. Dit certificaat geldt uitsluitend voor uitvoer in het kader van een voedselhulpactie.".

2. In artikel 24, lid 1, wordt het bepaalde onder b) vervangen door: "b) wanneer het een uitvoercertificaat of een certificaat met vaststelling vooraf van restitutie betreft, de aangifte

- ten uitvoer of

- voor plaatsing onder een van de in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80 bedoelde regelingen.".

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) Zie bladzijde 16 van dit Publicatieblad.

(4) PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11.

(5) PB L 14 van 18.1.2001, blz. 22.

(6) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(7) PB L 150 van 6.6.2001, blz. 25.