32001R2113

Verordening (EG) nr. 2113/2001 van de Commissie van 26 oktober 2001 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001

Publicatieblad Nr. L 283 van 27/10/2001 blz. 0021 - 0021


Verordening (EG) nr. 2113/2001 van de Commissie

van 26 oktober 2001

betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1987/2001(2), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 20009/2001 van de Commissie(3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2) Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 299/95(5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

(3) Met name rekening houdend met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria, is het niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die van 19 tot en met 25 oktober 2001 zijn ingediend in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2009/2001 bedoelde inschrijving voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 oktober 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 271 van 12.10.2001, blz. 5.

(3) PB L 272 van 13.10.2001, blz. 17.

(4) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.

(5) PB L 35 van 15.2.1995, blz. 8.