32001R1964

Verordening (EG) nr. 1964/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2166/83 tot invoering van een vergunningenstelsel voor bepaalde visserijactiviteiten in een gebied ten noorden van Schotland (Shetland)

Publicatieblad Nr. L 268 van 09/10/2001 blz. 0022 - 0022


Verordening (EG) nr. 1964/2001 van de Commissie

van 8 oktober 2001

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2166/83 tot invoering van een vergunningenstelsel voor bepaalde visserijactiviteiten in een gebied ten noorden van Schotland (Shetland)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot instelling van een communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1181/98(2), en met name op artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2166/83 van de Commissie van 29 juli 1983 tot invoering van een vergunningenstelsel voor bepaalde visserijactiviteiten in een gebied ten noorden van Schotland (Shetland)(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2502/1999(4), is voor de communautaire vissersvaartuigen die in het betrokken gebied vissen een regeling ingesteld voor het melden van hun verplaatsingen via één van de in bijlage I genoemde radiostations.

(2) De Franse en de Duitse radiostations hebben hun activiteit definitief stopgezet. De verwijzingen naar de betrokken radiostations in de vorengenoemde bijlage moeten derhalve worden geschrapt.

(3) Verordening (EEG) nr. 2166/83 moet derhalve worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2166/83 worden de volgende regels geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1.

(2) PB L 164 van 9.6.1998, blz. 1.

(3) PB L 206 van 30.7.1983, blz. 71.

(4) PB L 304 van 27.11.1999, blz. 14.