32001R1963

Verordening (EG) nr. 1963/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 tot tijdelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad wat de verhoging betreft van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten

Publicatieblad Nr. L 268 van 09/10/2001 blz. 0021 - 0021


Verordening (EG) nr. 1963/2001 van de Commissie

van 8 oktober 2001

tot tijdelijke wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad wat de verhoging betreft van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad van 20 december 1996 betreffende de opening en wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouw- en industrieproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1142/2001(2), inzonderheid op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De omvang van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten is niet toereikend om in de behoeften van de industrie van de Gemeenschap te voorzien. De omvang van het tariefcontingent voor flurtamon (ISO) (volgnummer 09.2955) en van het tariefcontingent voor kraftpapier en kraftkarton (volgnummer 09.2959) dient te worden verhoogd.

(2) In overeenstemming met het voorgaande, dient Verordening (EG) nr. 2505/96 te worden gewijzigd. Om een ononderbroken gebruik van bedoelde contingenten mogelijk te maken moet deze verordening vanaf 1 januari 2001 gewijzigd worden.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de contingentperiode van 1 januari tot en met 31 december 2001, wordt bijlage I van Verordening (EG) nr. 2505/96 als volgt gewijzigd:

1. De omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2955 wordt 260 ton.

2. De omvang van het tariefcontingent met volgnummer 09.2959 wordt 85000 ton.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 oktober 2001.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 345 van 31.12.1996, blz. 1.

(2) PB L 155 van 12.6.2001, blz. 1.