32001R1928

Verordening (EG) nr. 1928/2001 van de Commissie van 28 september 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 275e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

Publicatieblad Nr. L 261 van 29/09/2001 blz. 0063 - 0064


Verordening (EG) nr. 1928/2001 van de Commissie

van 28 september 2001

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de bij interventie aan te kopen hoeveelheden rundvlees voor de 275e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1512/2001(2), en met name op artikel 47, lid 8,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 562/2000 van de Commissie van 15 maart 2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1564/2001(4), zijn de voorschriften inzake de openbare interventieaankoop vastgesteld. Overeenkomstig voornoemde verordening is een inschrijving geopend bij artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 van de Commissie van 9 juni 1989 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1853/2001(6).

(2) Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 562/2000 moet, rekening houdend met de ontvangen offertes, een maximumaankoopprijs voor de kwaliteit R 3 worden vastgesteld, eventueel voor elke deelinschrijving, en op grond van lid 2 van datzelfde artikel kan worden besloten geen gevolg te geven aan de inschrijving. Overeenkomstig artikel 36 van dezelfde verordening worden alleen de offertes in aanmerking genomen met een prijs die lager is dan of gelijk is aan de genoemde maximumprijs, en ook niet hoger dan de gemiddelde nationale of regionale marktprijs, verhoogd met het in artikel 1, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1209/2001 van de Commissie van 20 juni 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1496/2001(8), vermelde bedrag.

(3) Na onderzoek van de offertes die voor de 275e deelinschrijving zijn ingediend, overeenkomstig artikel 47, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, en rekening houdend met hetgeen vereist is met het oog op een redelijke ondersteuning van de markt en met de seizoengebonden ontwikkeling van de aantallen geslachte dieren en prijzen, moeten de maximumaankoopprijs en de voor interventie te aanvaarden hoeveelheden worden vastgesteld.

(4) Bij artikel 1, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1209/2001 is de openbare interventie ook geopend voor hele of halve karkassen van magere runderen en zijn specifieke bepalingen vastgesteld als aanvulling op de bepalingen betreffende de interventie voor andere producten. Na onderzoek van de ingediende offertes is besloten geen gevolg te geven aan deze inschrijving.

(5) In verband met de ontwikkelingen op de markt moet de onderhavige verordening onmiddellijk in werking treden.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 275e deelinschrijving op grond van Verordening (EEG) nr. 1627/89:

a) wordt voor categorie A

- de maximumaankoopprijs vastgesteld op 218,00 EUR/100 kg voor hele of halve karkassen van kwaliteit R 3;

- de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen en voorvoeten die voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 2894 t.

b) wordt voor categorie C

- de maximumaankoopprijs vastgesteld op 223,00 EUR/100 kg voor hele of halve karkassen van kwaliteit R 3,

- de maximumhoeveelheid hele en halve karkassen en voorvoeten, die voor interventie wordt aanvaard, vastgesteld op 1563 t;

c) wordt voor hele of halve karkassen van magere runderen zoals bedoeld in artikel 1, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1209/2001 geen gevolg gegeven aan de inschrijving.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 29 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 september 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 201 van 26.7.2001, blz. 1.

(3) PB L 68 van 16.3.2000, blz. 22.

(4) PB L 208 van 1.8.2001, blz. 14.

(5) PB L 159 van 10.6.1989, blz. 36.

(6) PB L 253 van 21.9.2001, blz. 19.

(7) PB L 165 van 21.6.2001, blz. 15.

(8) PB L 197 van 21.7.2001, blz. 3.