32001R1455

Verordening (EG) nr. 1455/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees

Publicatieblad Nr. L 198 van 21/07/2001 blz. 0058 - 0060


Verordening (EG) nr. 1455/2001 van de Raad

van 28 juni 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1254/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met het oog op het behoud van de traditionele activiteiten in de rundveehouderij zijn in de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001(2), (EG) nr. 1453/2001(3) en (EG) nr. 1454/2001(4), houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van respectievelijk de Franse overzeese departementen, de Azoren en Madeira, en de Canarische Eilanden, specifieke maxima vastgesteld met betrekking tot het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de speciale premie, de zoogkoeienpremie en de slachtpremie.

(2) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1254/1999(5) zijn voor de speciale premie regionale maxima per lidstaat vastgesteld. In bijlage II bij die verordening zijn nationale maxima voor de zoogkoeienpremie vastgesteld. Deze maxima mogen geen afbreuk doen aan de bovengenoemde specifieke maxima. Bijgevolg moet nu reeds worden bepaald dat de bedoelde regionale en nationale maxima, wat Frankrijk, Portugal en Spanje betreft, submaxima bevatten die zijn gebaseerd op het aantal premies dat in een referentiejaar aan de producenten van de Franse overzeese departementen, de Azoren en Madeira en de Canarische Eilanden is betaald, en die uitsluitend gelden voor de producenten in die gebieden. Voorts moet worden bepaald dat het resterende aantal dieren dat voor de speciale premie en de zoogkoeienpremie in aanmerking komt totdat de bij de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 vastgestelde specifieke maxima zijn bereikt, moet worden toegevoegd aan de in de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1254/1999 vermelde aantallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1254/1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening;

2. bijlage II wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 28 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Rosengren

(1) Advies uitgebracht op 14 juni 2001 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) Zie bladzijde 11 van dit Publicatieblad.

(3) Zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad.

(4) Zie bladzijde 45 van dit Publicatieblad.

(5) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

BIJLAGE I

SPECIALE PREMIE

Regionale maxima van de lidstaten zoals bedoeld in artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1254/1999

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

ZOOGKOEIENPREMIE

Nationale maxima zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1254/1999, die vanaf 1 januari 2000 van toepassing zijn

>RUIMTE VOOR DE TABEL>