32001R1355

Verordening (EG) nr. 1355/2001 van de Commissie van 4 juli 2001 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1644/96 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen

Publicatieblad Nr. L 182 van 05/07/2001 blz. 0024 - 0024


Verordening (EG) nr. 1355/2001 van de Commissie

van 4 juli 2001

houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1644/96 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1577/96 van de Raad van 30 juli 1996 tot invoering van een bijzondere maatregel voor bepaalde zaaddragende leguminosen(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 811/2000(2), en met name op artikel 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1644/96 van de Commissie(3) zijn de uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake de steun voor bepaalde zaaddragende leguminosen. In artikel 1 is onder a) bepaald dat de oppervlakten waarvoor de steun wordt toegekend, volledig ingezaaid en afgeoogst moeten zijn en dat op die oppervlakten de normale teeltwerkzaamheden uitgevoerd moeten zijn.

(2) Als gevolg van de buitengewone weersomstandigheden in Portugal en in bepaalde gebieden in Spanje, hebben de gewassen zich niet normaal kunnen ontwikkelen en een hoeveelheid zaad van betekenis kunnen produceren, zodat verwacht wordt dat de opbrengst veel lager is dan normaal en het oogsten niet rendabel zal zijn. Als gevolg van het feit dat niet is geoogst, verliezen de betrokken producenten het recht op de steun per hectare omdat zij de oogstvoorwaarde niet zijn nagekomen.

(3) De hierboven beschreven situatie rechtvaardigt afwijking van de in Verordening (EG) nr. 1644/96 vastgestelde oogstverplichting.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2001/2002 en in afwijking van het bepaalde in artikel 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1644/96 blijven in Portugal en in Spanje met uitzondering van de autonome gemeenschappen Galicia, Asturias, Cantabria, Païs Vasco en Canarias, de met zaaddragende leguminosen ingezaaide oppervlakten die niet zijn afgeoogst in aanmerking komen voor de bij Verordening (EG) nr. 1577/96 ingevoerde steun, op voorwaarde dat:

- op de betrokken oppervlakten tot de normale oogstperiode van de zaaddragende leguminosen geen enkel ander gewas is geteeld,

- alle andere in Verordening (EG) nr. 1644/96 bedoelde voorwaarden zijn nagekomen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 206 van 16.8.1996, blz. 4.

(2) PB L 100 van 20.4.2000, blz. 1.

(3) PB L 207 van 17.8.1996, blz. 1.