32001R1347

Verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 182 van 05/07/2001 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 1347/2001 van de Raad

van 28 juni 2001

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), inzonderheid op artikel 17, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor een door Duitsland overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad meegedeelde benaming is aanvullende informatie gevraagd om na te gaan of deze benaming met de artikelen 2 en 4 van de genoemde verordening in overeenstemming is. Uit onderzoek van die aanvullende informatie is gebleken dat die benaming aan de eisen van de genoemde artikelen voldoet. Bijgevolg moet die benaming worden geregistreerd en worden toegevoegd aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie(2).

(2) Na de kennisgeving van de aanvraag door de Duitse autoriteiten om de benaming "Bayerisches Bier" als beschermde geografische aanduiding te registreren, hebben de Nederlandse en de Deense autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van het bestaan van biermerken die deze benaming bevatten.

(3) Uit de verstrekte informatie blijkt het bestaan van het merk "Bavaria" alsmede de geldigheid van dit merk. Verder is geoordeeld dat, gelet op de feiten en de beschikbare informatie, de registratie van de benaming "Bayerisches Bier" niet van dien aard is dat de consument wordt misleid ten aanzien van de werkelijke identiteit van het product. Derhalve is bij de geografische aanduiding "Bayerisches Bier" en het merk "Bavaria" geen sprake van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde situatie.

(4) Sommige merken, zoals het Nederlandse merk "Bavaria" en het Deense merk "Høker Bajer", kunnen, ondanks de registratie van de geografische aanduiding "Bayerisches Bier" verder worden gebruikt, mits zij voldoen aan het bepaalde in artikel 14, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

(5) Overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 moet, om vast te stellen of een naam al dan niet een soortnaam is geworden, in welk geval deze naam niet zou kunnen worden geregistreerd, rekening worden gehouden met de situatie in de gehele Gemeenschap. In dit geval bestaan er weliswaar aanwijzingen dat de termen "bajersk" en "bajer", vertalingen in het Deens van de term "Bayerisches", langzamerhand een synoniem voor de term "bier" en derhalve een soortnaam aan het worden is, maar er is niet aangetoond dat de term "Bayerisches" of de vertaling ervan in alle talen van de Gemeenschap een soortnaam is.

(6) Het in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde comité heeft binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn geen advies uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 wordt aangevuld met de in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 28 juni 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Rosengren

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2796/2000 van de Commissie (PB L 324 van 21.12.2000, blz. 26).

(2) PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 913/2001 (PB L 129 van 11.5.2001, blz. 8).

BIJLAGE

Bier

DUITSLAND

Bayerisches Bier (BGA)