32001R1223

Verordening (EG) nr. 1223/2001 van de Commissie van 21 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001

Publicatieblad Nr. L 167 van 22/06/2001 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 1223/2001 van de Commissie

van 21 juni 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 713/2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie van 3 april 2001 betreffende bijzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector(2), en met name op artikel 2, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt met name de opening of schorsing van een inschrijving afhankelijk gesteld van de gemiddelde marktprijs voor de referentieklasse in de voorafgaande twee weken met prijsnoteringen.

(2) Op grond van artikel 12, tweede alinea, van die verordening staat het bepaalde lidstaten tot en met 30 juni 2001 vrij de inschrijvingsregels al dan niet toe te passen, terwijl andere lidstaten daartoe verplicht zijn.

(3) De toepassing van de bovengenoemde artikelen 2 en 12 heeft tot gevolg dat in een aantal lidstaten vlees door middel van een inschrijving zal worden aangekocht. Verordening (EG) nr. 713/2001 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1009/2001(4), betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4) Aangezien deze verordening onverwijld moet worden toegepast, moet zij op de dag van haar bekendmaking in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 713/2001 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 95 van 5.4.2001, blz. 8.

(3) PB L 100 van 11.4.2001, blz. 3.

(4) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 29.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Estado miembro/Medlemsstat/Mitgliedstaat/Κράτος μέλος/Member State/État membre/Stati membri/Lidstaat/Estado-Membro/Jäsenvaltiot/Medlemsstat

Deutschland

France

Nederland

Ireland