32001R0843

Verordening (EG) nr. 843/2001 van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Publicatieblad Nr. L 121 van 01/05/2001 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 843/2001 van de Commissie

van 30 april 2001

tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2038/1999 van de Raad van 13 september 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1527/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 18, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bij uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 757/2001 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 794/2001(4).

(2) De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 757/2001 neergelegde regels op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de zin zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2038/1999 bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 757/2001, worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 april 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 252 van 25.9.1999, blz. 1.

(2) PB L 175 van 14.7.2000, blz. 59.

(3) PB L 109 van 19.4.2001, blz. 50.

(4) PB L 116 van 26.4.2001, blz. 12.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 30 april 2001 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2032/2000 van de Commissie (PB L 243 van 28.9.2000, blz. 14).