32001R0481

Verordening (EG) nr. 481/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen

Publicatieblad Nr. L 069 van 10/03/2001 blz. 0001 - 0006


Verordening (EG) nr. 481/2001 van de Raad

van 6 maart 2001

tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 377/2000 van de Raad(1) is vastgesteld in afwachting van de inwerkingtreding van de aanpassingsprotocollen, met name het gedeelte ten aanzien van de respectieve protocollen nr. 3, van de Europaovereenkomsten met de landen van Midden- en Oost-Europa.

(2) Aangezien de procedure voor de formele goedkeuring van het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst met Polen wellicht niet tijdig is afgerond, is het mogelijk dat het protocol op 1 januari 2001 niet in werking treedt. Derhalve dient op autonome basis te worden voorzien in verlenging van de concessies ten gunste van Polen tot en met 31 december 2001.

(3) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(2).

(4) Bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(3) zijn de voorschriften geconsolideerd voor het beheer van tariefcontingenten die bestemd zijn om te worden gebruikt in de chronologische volgorde van de goedkeuringsdata van de aangiftes voor het in het vrije verkeer brengen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de goederen van oorsprong uit Polen die vermeld zijn in de bijlage van deze verordening, gelden van 1 januari tot en met 31 december 2001 concessies volgens de in die bijlage vastgestelde voorwaarden. De basisbedragen die voor de berekening van de bij invoer in de Gemeenschap uit dit land geldende verlaagde agrarische elementen en aanvullende rechten in aanmerking moeten worden genomen, zijn in tabel 3 van de bijlage vermeld.

Artikel 2

Indien Polen niet langer gelijkwaardige maatregelen ten gunste van de Gemeenschap toepast, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 3, lid 2, van deze verordening de toepassing van de maatregelen van artikel 1 opschorten.

Artikel 3

1. De Commissie wordt bijgestaan door het in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad(4) genoemde comité, hierna "het comité" genoemd.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 4

1. De concessies voor de handel in verwerkte landbouwproducten, zoals vermeld in de aanpassingsprotocollen die met Polen zijn gesloten, vervangen de in de overeenkomstige bijlage van deze verordening vermelde concessies:

a) met ingang van 1 januari 2001, als het protocol van aanpassing op die datum in werking is getreden of

b) vanaf de datum van inwerkingtreding van het desbetreffende aanpassingsprotocol als dat na 1 januari 2001 in werking treedt.

2. De gedetailleerde uitvoeringsbepalingen van deze verordening zijn ook van toepassing op de overeenkomstige maatregelen zoals voorzien in het aanpassingsprotocol met Polen.

Artikel 5

De in tabel 1 van de bijlage van deze verordening bedoelde contingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 maart 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

I. Thalén

(1) Verordening (EG) nr. 377/2000 van de Raad van 14 februari 2000 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Polen en Bulgarije (PB L 47 van 19.2.2000, blz. 4).

(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2787/2000 (PB L 330 van 27.12.2000, blz. 1).

(4) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

BIJLAGE

Tabel 1

Voor 2001 geopende contingenten voor de invoer van producten van oorsprong uit Polen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 2

Voor 2001 geldende rechten voor de invoer van producten van oorsprong uit Polen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Tabel 3

Basisbedragen die in aanmerking dienen te worden genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en de aanvullende rechten bij de invoer in de Gemeenschap van de tabel 1 vermelde goederen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>