32001O0008R(01)

Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8) (PB L 257 van 26.9.2001)

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0074 - 0074


Rectificatie op het richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 13 september 2001 houdende de vaststelling van bepalingen inzake de bevoorrading vooraf met eurobankbiljetten buiten het eurogebied (ECB/2001/8)

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 257 van 26 september 2001)

Op bladzijde 7, artikel 1, eerste streepje

in plaats van:

"kredietinstellingen": instellingen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (1), gewijzigd bij Richtlijn 2000/28/EG (2);,

te lezen:

"kredietstellingen": instellingen zoals gedefinieerd in artikel 1, lid 1, onder a), van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (1), zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/28/EG (2)..