32001L0064

Richtlijn 2001/64/EG van de Raad van 31 augustus 2001 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en Richtlijn 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

Publicatieblad Nr. L 234 van 01/09/2001 blz. 0060 - 0061


Richtlijn 2001/64/EG van de Raad

van 31 augustus 2001

tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen en Richtlijn 66/402/EEG betreffende het in de handel brengen van zaaigranen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europese Parlement(2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Om de onderstaande redenen moeten Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen(4) en Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen(5) worden gewijzigd.

(2) Overeenkomstig Beschikking 94/650/EG van de Commissie van 9 september 1994(6) werd een tijdelijk experiment onder specifieke voorwaarden opgezet om na te gaan of de verkoop van zaad in bulk aan de eindverbruiker al dan niet nadelig is voor de zaadkwaliteit ten opzichte van de kwaliteit die wordt verkregen met het huidige systeem dat bij de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG is voorgeschreven.

(3) Uit dat experiment blijkt dat het dienstig is de verkoop van zaad in bulk aan de eindverbruiker permanent toe te staan, mits aan enkele specifieke voorwaarden wordt voldaan; de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De maatregelen voor de uitvoering van de Richtlijnen 66/401/EEG en 66/402/EEG moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(7),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 66/401/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. het volgende artikel wordt ingevoegd: "Artikel 10 quinquies

1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 10 kunnen de lidstaten de voorschriften inzake het sluitingssysteem en de etikettering van de verpakking vereenvoudigen voor de verkoop van zaad van de categorie 'gecertificeerd zaad' in bulk aan de eindverbruiker.

2. De voorwaarden voor de toepassing van de afwijking overeenkomstig lid 1 worden bepaald volgens de in artikel 21 bedoelde procedure.

Totdat de desbetreffende maatregelen zijn vastgesteld, blijven de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van Beschikking 94/650/EG van de Commissie(8) van toepassing.";

2. artikel 21 wordt vervangen door: "Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit 66/399/EEG van de Raad ingestelde Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna 'het comité'.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(9) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 2

Richtlijn 66/402/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. het volgende artikel wordt ingevoegd: "Artikel 10 bis

1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 8, 9 en 10 kunnen de lidstaten de voorschriften inzake het sluitingssysteem en de etikettering van de verpakking vereenvoudigen voor verkoop van zaad van de categorie 'gecertificeerd zaad' in bulk aan de eindverbruiker.

2. De voorwaarden voor de toepassing van de afwijking overeenkomstig lid 1 worden bepaald volgens de in artikel 21 bedoelde procedure.

Totdat de desbetreffende maatregelen zijn vastgesteld, blijven de voorwaarden van artikel 2, lid 2, van Beschikking 94/650/EG van de Commissie(10) van toepassing.";

2. artikel 21 wordt vervangen door: "Artikel 21

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit 66/399/EEG ingestelde Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw, hierna 'het comité'.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(11) van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.".

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om voor 1 maart 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer dergelijke bepalingen worden vastgesteld, moet in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn worden verwezen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de belangrijkste nationale bepalingen die zij op het gebied van deze richtlijn goedkeuren.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 2001.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Michel

(1) PB C 213 E van 31.7.2001.

(2) Advies van het Europees Parlement uitgebracht op 4 juli 2001.

(3) Advies van het Economisch en Sociaal Comité uitgebracht op 11 juli 2001.

(4) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1998/96/EG (PB L 25 van 1.2.1999, blz. 27).

(5) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/54/EG (PB L 142 van 5.6.1999, blz. 30).

(6) PB L 252 van 28.9.1994, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/441/EG van de Commissie (PB L 176 van 15.7.2000, blz. 50).

(7) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(8) PB L 252 van 28.9.1994, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/441/EG van de Commissie (PB L 176 van 15.7.2000, blz. 50).

(9) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(10) PB L 252 van 28.9.1994, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2000/441/EG van de Commissie (PB L 176 van 15.7.2000, blz. 50).

(11) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.