32001D0895

2001/895/EG: Beschikking van de Commissie van 13 december 2001 inzake de bijdrage, voor 2001, van de Gemeenschap in de financiering van een programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen op Madeira (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4268)

Publicatieblad Nr. L 331 van 15/12/2001 blz. 0089 - 0094


Beschikking van de Commissie

van 13 december 2001

inzake de bijdrage, voor 2001, van de Gemeenschap in de financiering van een programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen op Madeira

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 4268)

(Slechts de tekst in de Portugese taal is authentiek)

(2001/895/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima)(1), en met name op artikel 32, lid 3,

Gelet op de door Portugal ingediende programma's voor de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen op Madeira,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 93/522/EEG van de Commissie van 30 september 1993 tot vaststelling van de maatregelen die in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap in het kader van de programma's ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen, op de Azoren en op Madeira(2), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/633/EG van de Commissie(3), is bepaald welke maatregelen in aanmerking komen voor financiering door de Gemeenschap in het kader van de programma's ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen in de Franse overzeese departementen, alsmede op de Azoren en op Madeira.

(2) De specifieke teeltomstandigheden op Madeira vereisen een bijzondere aanpak en voor dit gebied moeten in de sector plantaardige producten, in het bijzonder op fytosanitair gebied, maatregelen worden vastgesteld of moeten bestaande regelingen worden geïntensiveerd.

(3) Met het nemen van deze maatregelen of de intensivering van de bestaande regelingen op fytosanitair gebied zijn aanzienlijke kosten gemoeid.

(4) De bevoegde instanties van Portugal hebben het betrokken actieprogramma bij de Commissie ingediend. Het daarin vermelde doel, de uit te voeren maatregelen, de duur en de kosten van de maatregelen zijn van die aard dat de maatregelen voor financiering door de Gemeenschap in aanmerking komen.

(5) De Gemeenschap kan een financiële bijdrage van ten hoogste 75 % van de subsidiabele uitgaven verlenen, maar maatregelen voor de bescherming van de bananenteelt zijn van financiering uitgesloten.

(6) Dit programma mag niet dezelfde maatregelen bevatten als het Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Gemeenschap.

(7) Dit programma mag niet dezelfde maatregelen bevatten als het milieuprogramma dat krachtens Verordening (EEG) nr. 2078/92(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1962/96(5), voor de regio Madeira is goedgekeurd.

(8) Aan de hand van de door Portugal verstrekte technische gegevens heeft het Permanent Plantenziektekundig Comité een volledig en nauwkeurig beeld van de situatie kunnen krijgen.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Gemeenschap levert een financiële bijdrage voor het door de bevoegde instanties van Portugal voor 2001 ingediende officiële programma ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen op het eiland Madeira.

Artikel 2

Het officiële programma bestaat uit een programma voor de bestrijding van de fruitvlieg (Ceratitis capitata Wied) door middel van de sterielemannetjestechniek.

Artikel 3

De Gemeenschap geeft voor het door Portugal ingediende programma voor 2001 een financiële bijdrage van 75 % in de uitgaven voor de in Beschikking 93/522/EEG vastgestelde subsidiabele maatregelen, doch zonder een totaalbedrag van 150000 EUR (exclusief BTW) te overschrijden.

Het financieringsschema voor het programma is opgenomen in bijlage I.

Artikel 4

De eerste tranche van 75000 EUR wordt onmiddellijk na de officiële kennisgeving van deze beschikking aan Portugal uitbetaald.

Artikel 5

De bijstand van de Gemeenschap betreft de uitgaven voor in het kader van dit programma uitgevoerde subsidiabele maatregelen waarvoor Portugal de nodige financiële middelen heeft vastgelegd in de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001. De betalingen met betrekking tot deze maatregelen moeten uiterlijk op 31 maart 2002 zijn verricht, zoniet vervalt, tenzij de vertraging wordt gemotiveerd, het recht op bijstand van de Gemeenschap.

Als een verlenging van de betalingstermijn moet worden aangevraagd, moeten de bevoegde officiële instanties dit verzoek vóór het einde van de oorspronkelijke termijn indienen, vergezeld van een motivering.

Artikel 6

De bepalingen voor de financiering van het programma, de bepalingen inzake de inachtneming van het beleid van de Gemeenschap op de verschillende terreinen en de bepalingen met betrekking tot de door Portugal te verstrekken gegevens zijn opgenomen in bijlage II.

Artikel 7

Ten aanzien van overheidsopdrachten in verband met investeringen in het kader van deze beschikking geldt de communautaire regelgeving.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 13 december 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26.

(2) PB L 251 van 8.10.1993, blz. 35.

(3) PB L 283 van 5.11.1996, blz. 58.

(4) PB L 215 van 30.7.1992, blz. 85.

(5) PB L 259 van 12.10.1996, blz. 7.

BIJLAGE I

FINANCIERINGSSCHEMA 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

I. BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA

A. BEPALINGEN VOOR DE FINANCIËLE UITVOERING

1. Het ligt in de bedoeling van de Commissie om bij de uitvoering van het programma tot echte samenwerking te komen met de voor het programma bevoegde instanties, die hieronder worden genoemd.

Betalingsverplichtingen en betalingen

2. Portugal garandeert dat alle overheidsinstanties of particuliere ondernemingen die betrokken zijn bij het beheer of de uitvoering van de maatregelen die de Gemeenschap cofinanciert, een gestandaardiseerde boekhouding voeren, zodat de Gemeenschap en de nationale controle-instanties de uitgaven gemakkelijker kunnen controleren.

3. Voor het aangaan van de oorspronkelijke betalingsverplichting wordt uitgegaan van een indicatief financieringsschema; de kredieten worden daarbij vastgelegd voor één jaar.

4. De kredieten worden vastgelegd zodra het Permanent Plantenziektekundig Comité volgens de procedure van artikel 18 van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad(1) de bijstandsbeschikking heeft goedgekeurd.

5. De eerste tranche van 75000 EUR wordt onmiddellijk na de officiële kennisgeving van deze beschikking aan Portugal uitbetaald.

6. Het saldo van het vastgelegde bedrag (75000 EUR) wordt betaald na indiening bij en goedkeuring door de Commissie van het eindverslag en van een volledig overzicht van de uitgaven.

Voor de uitvoering van het programma verantwoordelijke instanties

- Voor de centrale overheid

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras°

- Voor de lokale overheid

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edifício Golden Gate, 4.° piso

P - 9000 Funchal

7. De bij de Commissie in te dienen reële uitgaven worden naar maatregel of deelprogramma uitgesplitst zodat het verband duidelijk wordt tussen het indicatieve financieringsschema en de reële uitgaven. Een adequate gecomputeriseerde boekhouding van Portugal kan in dit verband worden geaccepteerd.

8. De door de Gemeenschap in het kader van deze beschikking toegekende steun wordt betaald aan de door Portugal aangewezen instantie, die ook verantwoordelijk is voor de terugbetaling van niet-bestede bedragen aan de Gemeenschap.

9. De bedragen van de betalingsverplichtingen en de betalingen worden uitgedrukt in euro.

De bedragen in de financieringsschema's voor de communautaire bestekken en de communautaire steunbedragen worden uitgedrukt in euro. Het geld wordt overgemaakt op de rekening van:

Banco BP I Rekeningnr. 0010 370 03221820001

Begunstigde: Governo da Região Autónoma da Madeira

Adres: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Financiële controle

10. Als de Commissie of de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen dit nodig achten, kunnen zij controles verrichten. Portugal en de Commissie wisselen onmiddellijk alle gegevens uit die relevant kunnen zijn met betrekking tot de resultaten van deze controles.

11. Na de laatste betaling voor de betrokken maatregel houdt de voor de uitvoering van de maatregel verantwoordelijke instantie nog gedurende drie jaar alle bewijsstukken betreffende de voor de maatregel verrichte uitgaven ter beschikking van de Commissie.

12. Wanneer Portugal een betalingsaanvraag indient, stelt het alle betrokken officiële controleverslagen ter beschikking van de Commissie.

Verlaging, schorsing en intrekking van de bijdrage

13. Portugal en de begunstigden verklaren dat de communautaire middelen voor de aangegeven doeleinden worden gebruikt. Als blijkt dat de Gemeenschap voor een maatregel meer geld ter beschikking heeft gesteld dan nodig is, vordert de Commissie het te veel betaalde bedrag onmiddellijk terug. Bij betwisting onderzoekt de Commissie de zaak in het kader van het partnerschap en vraagt zij Portugal of de door Portugal voor de uitvoering van de maatregel aangewezen instanties om binnen twee maanden hun opmerkingen te doen toekomen.

14. Wanneer uit het onderzoek een onregelmatigheid blijkt, en met name als essentiële wijzigingen zijn aangebracht in de aard van de maatregel of de uitvoering daarvan zonder dat de Commissie daarvoor om toestemming is gevraagd, kan de Commissie de bijdrage voor die maatregel verlagen of schorsen.

Terugvordering van onverschuldigde bedragen

15. Onverschuldigde bedragen worden aan de Gemeenschap terugbetaald door de in punt 8 bedoelde instantie. Over niet-terugbetaalde bedragen kunnen moratoire interesten worden aangerekend. Als de in punt 8 bedoelde instantie om de een of andere reden de onverschuldigde bedragen niet aan de Gemeenschap terugbetaalt, betaalt Portugal die aan de Commissie.

Preventie en opsporing van onregelmatigheden

16. De partners houden zich aan een door Portugal opgestelde gedragscode, die ervoor moet zorgen dat elke onregelmatigheid met betrekking tot de bijstand wordt ontdekt. Portugal ziet er met name op toe dat:

- adequaat wordt opgetreden;

- bedragen die, als gevolg van een onregelmatigheid, ten onrechte zijn betaald, worden gerecupereerd;

- maatregelen worden genomen om onregelmatigheden te voorkomen.

B. TOEZICHT EN EVALUATIE

B.I. Toezichtcomité

1. Oprichting

Ongeacht de financiering van deze maatregel richten Portugal en de Commissie een toezichtcomité voor het programma op. Het comité moet regelmatig nagaan in hoeverre het programma is uitgevoerd en zo nodig voorstellen indienen om het bij te sturen.

2. Uiterlijk een maand na de kennisgeving van deze beschikking aan Portugal stelt het comité zijn reglement van orde vast.

3. Taken van het toezichtcomité

Het Comité:

- is in het algemeen verantwoordelijk voor de goede afwikkeling van het programma, zodat de doelstellingen worden bereikt. Het Comité is bevoegd voor de maatregelen van het programma binnen de grenzen van de door de Gemeenschap verleende steun. Het ziet er in het bijzonder op toe dat de regelgeving, waaronder de regels inzake de subsidiabiliteit van de maatregelen of projecten, wordt nageleefd;

- gaat, op basis van gegevens over de selectie van reeds goedgekeurde en uitgevoerde projecten, na of de in het programma aangegeven selectiecriteria zijn toegepast;

- stelt de maatregelen voor die nodig zijn om de uitvoering van het programma te versnellen wanneer de periodieke uitkomsten op grond van de voor het toezicht gehanteerde indicatoren en de tussentijdse evaluaties een achterstand te kennen geven;

- kan, met instemming van de vertegenwoordiger(s) van de Commissie, de financieringsschema's aanpassen; deze aanpassing mag betrekking hebben op ten hoogste 15 % van de communautaire bijdrage voor de volledige looptijd van een deelprogramma of een maatregel, of 20 % voor de jaarbijdrage, mits het totale bedrag dat voor het programma is uitgetrokken, niet wordt overschreden. Het Comité ziet er evenwel op toe dat de belangrijkste doelstellingen van het programma hierdoor niet in gevaar komen;

- brengt advies uit over de aan de Commissie voorgestelde aanpassingen;

- brengt advies uit over de in het programma opgenomen projecten voor technische bijstand;

- brengt advies uit over het ontwerp-eindverslag;

- brengt regelmatig - ten minste twee keer voor de betrokken periode - bij het Permanent Plantenziektekundig Comité verslag uit over de stand van de werkzaamheden en de uitgaven.

B.II. Toezicht op en evaluatie van het programma tijdens de uitvoering (continu toezicht en continue evaluatie)

1. De nationale instantie die voor de uitvoering van het programma verantwoordelijk is, is ook verantwoordelijk voor het continue toezicht op en de continue evaluatie van het programma.

2. Onder continu toezicht wordt verstaan een informatiesysteem betreffende de voortgang van de werkzaamheden. Het continue toezicht heeft betrekking op de maatregelen die deel uitmaken van het programma. Voor het continue toezicht wordt uitgegaan van fysieke en financiële indicatoren die zodanig zijn gekozen dat kan worden nagegaan in hoeverre de uitgaven voor de afzonderlijke maatregelen beantwoorden aan de vooraf vastgestelde fysieke indicatoren die aangeven in welke mate de maatregel is uitgevoerd.

3. De continue evaluatie van het programma omvat een analyse van de resultaten van de uitvoering, waarbij wordt gekeken naar de feitelijke resultaten, uitgedrukt in cijfers, en de naleving van de juridische voorschriften en de procedureregels. Dit moet de garantie geven dat de maatregelen beantwoorden aan de doelstellingen van het programma.

Verslag over de uitvoering van het programma en toetsing van het programma

4. Portugal deelt uiterlijk één maand na de goedkeuring van het programma aan de Commissie de naam mee van de instantie die het eindverslag moet opstellen en indienen.

Het eindverslag bevat een beknopte evaluatie van het hele programma (mate waarin de fysieke en kwalitatieve doelstellingen zijn bereikt en de gemaakte vooruitgang) en een evaluatie van de onmiddellijke fytosanitaire en economische resultaten.

Voor dit programma wordt het eindverslag uiterlijk op 31 maart 2002 door de bevoegde instantie bij de Commissie ingediend, en vervolgens zo spoedig mogelijk aan het Permanent Plantenziektekundig Comité gepresenteerd.

5. De Commissie kan in overleg met Portugal besluiten de evaluatie door een onafhankelijke beoordelaar te laten verrichten. Deze kan de in punt 3 omschreven continue evaluatie verrichten aan de hand van de gegevens van het continue toezicht. De beoordelaar kan, als zich moeilijkheden bij de uitvoering voordoen, voorstellen indienen om de deelprogramma's en/of maatregelen op bepaalde punten aan te passen, de criteria aan de hand waarvan de projecten worden geselecteerd te wijzigen, enz. Op grond van de gegevens van het toezicht op het beheer kan de beoordelaar advies uitbrengen over de te nemen administratieve maatregelen. Om onpartijdigheid te garanderen betaalt de Commissie niet het volledige bedrag van de kosten voor de inschakeling van de beoordelaar.

C. VOORLICHTING EN RECLAME

De voor de uitvoering van het programma verantwoordelijke instantie ziet erop toe dat aan deze actie voldoende bekendheid wordt gegeven.

Zij moet er met name voor zorgen dat:

- de potentiële begunstigden en de beroepsverenigingen zich bewust zijn van de mogelijkheden die via deze actie worden geboden;

- de bevolking in het algemeen zich duidelijk bewust is van de rol die de Gemeenschap bij deze actie speelt.

Portugal en de voor de uitvoering verantwoordelijke instantie raadplegen de Commissie over de initiatieven die zij op dit gebied willen nemen; zij doen dit eventueel via het toezichtcomité. Zij stellen de Commissie door middel van een eindverslag of via het toezichtcomité geregeld in kennis van de acties die zij voeren op het gebied van voorlichting en reclame.

Voor vertrouwelijke informatie geldt de nationale regelgeving terzake.

II. INACHTNEMING VAN HET COMMUNAUTAIR BELEID

Het communautair beleid op alle relevante terreinen moet in acht worden genomen.

Bij de uitvoering van het programma moeten de voorschriften inzake de coördinatie met en de inachtneming van het communautair beleid worden nageleefd. In dit verband moet Portugal de volgende informatie verstrekken.

1. Het plaatsen van overheidsopdrachten

De "vragenlijst overheidsopdrachten"(2) moet worden ingevuld voor de volgende overheidsopdrachten:

- overheidsopdrachten waarvan de waarde de in de richtlijnen "Leveringen" en "Werken" vastgestelde drempels overschrijdt en die door een aanbestedende dienst zoals bedoeld in die richtlijnen worden geplaatst en niet onder de in die richtlijnen genoemde uitzonderingen vallen;

- overheidsopdrachten waarvan de waarde beneden de drempel blijft, wanneer het percelen van een werk of van een levering van homogene goederen betreft waarvan de totale waarde de drempel overschrijdt. Onder "perceel van een werk" wordt verstaan het resultaat van gewone bouwwerkzaamheden dan wel grond-, weg- of waterbouwkundige werken dat als zodanig volstaat om voor de gebruiker een economische en technische functie te vervullen.

De drempels zijn die welke gelden op de datum waarop deze beschikking wordt bekendgemaakt.

2. Milieubescherming

a) Algemene informatie

- beschrijving van de belangrijkste aspecten en problemen van het milieu in het betrokken gebied, met onder meer een beschrijving van de uit een oogpunt van milieubehoud belangrijke zones (kwetsbare zones);

- algemene beschrijving van alle belangrijke positieve en negatieve effecten die het programma, op basis van de geplande investeringen, naar verwachting voor het milieu zal hebben;

- beschrijving van de maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten te voorkomen, te beperken of te compenseren;

- een verslag van de besprekingen met de voor het milieu verantwoordelijke autoriteiten (advies van het ministerie voor Milieuzaken of een overeenkomstige instantie) en van de hearings als die er zijn geweest.

b) Beschrijving van de voorgenomen maatregelen

Voor maatregelen die een aanzienlijk negatief milieueffect kunnen sorteren:

- de procedures voor de evaluatie van de afzonderlijke projecten tijdens de uitvoering van het programma;

- de regelingen die worden getroffen om tijdens de uitvoering van het programma het effect op het milieu te controleren, de uitkomsten te evalueren en negatieve effecten te voorkomen, te beperken of te compenseren.

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2) Medeling C(88) 2510 van de Commissie aan de lidstaten betreffende het toezicht op de naleving van de voorschriften inzake overheidsopdrachten bij projecten en progamma's die door de Structuurfondsen en financiële instrumenten worden gefinancierd (PB C 22 van 28.1.1989, blz. 3).