32001D0744

2001/744/EG: Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 1999/30/EG van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3091)

Publicatieblad Nr. L 278 van 23/10/2001 blz. 0035 - 0036


Beschikking van de Commissie

van 17 oktober 2001

tot wijziging van bijlage V bij Richtlijn 1999/30/EG van de Raad betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3091)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/744/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 juni 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht(1), en met name op artikel 7, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht zijn vastgesteld in Richtlijn 1999/30/EG.

(2) De methode voor het bepalen van de bovenste en onderste beoordelingsdrempel van deze verontreinigende stoffen welke in die richtlijn is neergelegd, moet worden gewijzigd om de berekeningsprocedure te verduidelijken.

(3) De maatregelen waarin deze beschikking voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 12, lid 2, van Richtlijn 96/62/EG van de Raad(2) ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deel II van bijlage V bij Richtlijn 1999/30/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2001.

Voor de Commissie

Margot Wallström

Lid van de Commissie

(1) PB L 163 van 29.6.1999, blz. 41.

(2) PB L 296 van 21.11.1996, blz. 55.

BIJLAGE

"II. Bepaling of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden

Of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden, wordt bepaald op basis van de concentraties gedurende de voorgaande vijf jaar wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een beoordelingsdrempel wordt geacht te zijn overschreden, indien de overschrijding zich gedurende ten minste drie afzonderlijke jaren van de bedoelde vijf voorgaande jaren heeft voorgedaan.

Wanneer gegevens over minder dan vijf jaar beschikbaar zijn, kunnen de lidstaten de gegevens van korte meetcampagnes gedurende de periode van het jaar waarin en op de plaatsen waar naar alle waarschijnlijkheid de hoogste verontreiniging wordt gemeten, combineren met resultaten die zijn verkregen uit informatie uit emissie-inventarissen en -modellen om te bepalen of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel zijn overschreden."