32001D0634

2001/634/EG: Beschikking van de Commissie van 16 augustus 2001 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Guinee (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2525)

Publicatieblad Nr. L 221 van 17/08/2001 blz. 0050 - 0055


Beschikking van de Commissie

van 16 augustus 2001

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Guinee

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 2525)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/634/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een deskundige van de Commissie heeft bij een inspectiebezoek aan Guinee nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De wetgeving van Guinee inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.

(3) De Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) van het ministère de la pêche et de l'aquaculture is in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(4) Bij het inspectiebezoek aan Guinee zijn evenwel bepaalde gebreken aan het licht gekomen met betrekking tot de hygiëne in de inrichtingen waar visserijproducten worden verwerkt en bereid. Ook de gezondheidscontroles bij de verwerking en de bereiding van visserijproducten zijn ontoereikend gebleken. Bijgevolg mogen nog alleen visserijproducten die geen andere bereiding of verwerking hebben ondergaan dan koeling of invriezing, in de Europese Gemeenschap worden ingevoerd.

(5) De in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat moeten ook de vaststelling omvatten van een modelcertificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de tot ondertekening ervan gemachtigde persoon.

(6) Krachtens artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moet op de verpakking van visserijproducten, met uitzondering van enkele diepgevroren producten, een merk worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig, het koelhuis of het vriesschip van herkomst zijn vermeld.

(7) Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moeten een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen en een lijst van de geregistreerde vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig de punten 1 tot en met 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/48/EEG van de Raad(3), worden opgesteld. Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van de DNPM aan de Commissie. Bijgevolg moet de DNPM ervoor zorgen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

(8) De DNPM heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen met betrekking tot de controle van onverwerkte producten en daaraan gelijkwaardige hygiënevoorschriften.

(9) Het inspectiebezoek heeft evenwel ook tekortkomingen aan het licht gebracht met betrekking tot de door de DNPM toegepaste procedures voor de erkenning/schorsing van inrichtingen en vaartuigen. Bijgevolg is, met het oog op de wijziging van de lijst van inrichtingen en vaartuigen waaruit invoer is toegestaan, een nieuw inspectiebezoek ter plaatse door deskundigen van de Commissie vereist.

(10) Gezien de resultaten van het inspectiebezoek mag de bij Beschikking 94/360/EG van de Commissie van 20 mei 1994 betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG van de Raad(4) vastgestelde verlaagde frequentie van de materiële controles niet worden toegepast voor visserijproducten die uit Guinee worden ingevoerd.

(11) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Guinee bevoegd is om te controleren of en te certificeren dat visserijproducten aan het bepaalde in Richtlijn 91/493/EEG voldoen, is de Direction nationale des pêches maritimes (DNPM) van het ministère de la pêche et de l'aquaculture.

Artikel 2

Voor visserijproducten uit Guinee gelden de volgende eisen:

1. Zij mogen geen andere bereiding of verwerking hebben ondergaan dan koeling of invriezing.

2. Elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

3. De producten moeten afkomstig zijn van op de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen of koelhuizen, dan wel geregistreerde vriesschepen.

4. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "GUINEE" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, respectievelijk het registratienummer van het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, punt 2, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van de DNPM en het officiële stempel van de DNPM zijn aangebracht in een andere kleur dan die van de overige vermeldingen.

Artikel 4

Bij de invoer van visserijproducten uit Guinee passen de lidstaten de bij Beschikking 94/360/EG vastgestelde verlaagde frequentie van de materiële controles niet toe.

Artikel 5

Bijlage B wordt later gewijzigd op grond van de resultaten van een inspectiebezoek ter plaatse.

Artikel 6

Deze beschikking treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 augustus 2001.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

(4) PB L 158 van 25.6.1994, blz. 41.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_2001221NL.005202.TIF">

>PIC FILE= "L_2001221NL.005301.TIF">

BIJLAGE B

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

PP: Inrichting/Processing Plant.

ZV: Vriesschip/Freezer vessel.