32001D0557

2001/557/EG: Beschikking van de Commissie van 11 juli 2001 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1795)

Publicatieblad Nr. L 200 van 25/07/2001 blz. 0028 - 0036


Beschikking van de Commissie

van 11 juli 2001

houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht

(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1795)

(Slechts de tekst in de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese en de Spaanse taal is authentiek)

(2001/557/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95(2), en met name op artikel 5, lid 2, onder c),

Na raadpleging van het Comité van het Fonds,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 729/70 is bepaald dat de Commissie een besluit neemt over de uitgaven die moeten worden onttrokken aan communautaire financiering, wanneer zij constateert dat uitgaven niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht.

(2) In het genoemde artikel van Verordening (EEG) nr. 729/70 en in artikel 8, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 1663/95 van de Commissie van 7 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad aangaande de procedure inzake de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2245/1999(4), is bepaald dat de Commissie de nodige verificaties verricht, de resultaten daarvan aan de lidstaten meedeelt, kennis neemt van de door de lidstaten gemaakte opmerkingen, bilaterale besprekingen vaststelt om overeenstemming te bereiken met de betrokken lidstaten en haar conclusies formeel aan deze laatste meedeelt onder verwijzing naar Beschikking 94/442/EG van de Commissie van 1 juli 1994 inzake de instelling van een bemiddelingsprocedure in het kader van de goedkeuring van de rekeningen betreffende het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie(5), gewijzigd bij Beschikking 2000/649/EG(6).

(3) De lidstaten kunnen verzoeken een bemiddelingsprocedure te openen. In sommige gevallen is van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en is het na afloop van deze procedure uitgebrachte rapport door de Commissie onderzocht.

(4) In de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 729/70 en in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 is bepaald dat financiering slechts mogelijk is voor restituties bij uitvoer naar derde landen die volgens de communautaire voorschriften in het kader van de gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten wordt overgegaan.

(5) Uit de verrichte verificaties, de resultaten van de bilaterale besprekingen en de bemiddelingsprocedures is gebleken dat een deel van de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven niet aan die voorwaarden voldoet en derhalve niet door het EOGFL, afdeling Garantie, kan worden gefinancierd.

(6) In de bijlage bij deze beschikking zijn de bedragen vermeld die niet als ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, worden erkend, en daarin zijn geen uitgaven begrepen die zijn gedaan vóór de periode van 24 maanden die voorafging aan het tijdstip waarop de Commissie de resultaten van de verificaties schriftelijk aan de lidstaten heeft meegedeeld.

(7) Voor de gevallen waarop deze beschikking betrekking heeft, heeft de Commissie in het kader van een desbetreffend syntheseverslag aan de lidstaten opgave gedaan van de uitgaven die aan financiering moeten worden onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht.

(8) Met deze beschikking wordt niet vooruitgelopen op de financiële consequenties die de Commissie zou kunnen trekken uit arresten van het Hof van Justitie in zaken die op 31 maart 2001 aanhangig waren en aangelegenheden betreffen waarop deze beschikking betrekking heeft,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De ten laste van het EOGFL, afdeling Garantie, gedeclareerde uitgaven van erkende betaalorganen van de lidstaten die in de bijlage zijn vermeld, worden bij deze beschikking aan communautaire financiering onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Portugese Republiek en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

Gedaan te Brussel, 11 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 94 van 28.4.1970, blz. 13.

(2) PB L 125 van 8.6.1995, blz. 1.

(3) PB L 158 van 8.7.1995, blz. 6.

(4) PB L 273 van 23.10.1999, blz. 5.

(5) PB L 182 van 16.7.1994, blz. 45.

(6) PB L 272 van 25.10.2000, blz. 41.

BIJLAGE

TOTAAL VAN DE CORRECTIES

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

TOTAAL VAN DE CORRECTIES (IN EURO)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>