32001D0039

2001/39/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2000 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Tsjechië (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4085)

Publicatieblad Nr. L 010 van 13/01/2001 blz. 0068 - 0074


Beschikking van de Commissie

van 22 december 2000

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit Tsjechië

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 4085)

(Voor de EER relevante tekst)

(2001/39/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG(2), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een deskundige van de Commissie heeft bij een controlebezoek aan Tsjechië nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De Tsjechische wetgeving inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.

(3) In Tsjechië is de "Nationale Veterinaire Dienst (NVD)" (de "State Veterinary Administration") in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren.

(4) De in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat moeten ook de vaststelling omvatten van een modelcertificaat, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de tot ondertekening ervan gemachtigde persoon.

(5) Krachtens artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moet op de verpakking van visserijproducten een merk worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig, het koelhuis of het vriesschip van herkomst zijn vermeld.

(6) Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moeten een lijst van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen en een lijst van de geregistreerde vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig de punten 1 tot en met 7 van bijlage II bij Richtlijn 92/48/EEG van de Raad(3) worden opgesteld. Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van de NVD aan de Commissie. Bijgevolg moet de NVD ervoor zorgen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd.

(7) De NVD heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen en daaraan gelijkwaardige eisen.

(8) De invoer van visserijproducten uit Tsjechië betreft in hoofdzaak levende, van viskwekerijen afkomstige zoetwatervis (vooral karper), bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie of voor rechtstreekse verwerking. Bijgevolg moet worden voorzien in bijzondere voorwaarden voor de invoer en in een certificeringsregeling, teneinde te voorkomen dat bij de invoer van levende dieren in de Gemeenschap ook voor aquacultuurdieren schadelijke ziekten worden binnengebracht.

(9) De bijzondere voorwaarden voor de invoer dienen van toepassing te zijn onverminderd de besluiten die zijn vastgesteld op grond van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten(4), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/45/EG(5).

(10) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De instantie die in Tsjechië bevoegd is om te controleren of en te certificeren dat visserij- en aquacultuurproducten aan Richtlijn 91/493/EEG voldoen, is de "Nationale Veterinaire Dienst (NVD)".

Artikel 2

1. Onverminderd bepalingen ter bescherming van de diergezondheid, gelden voor visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tsjechië de volgende eisen:

1.1. Elke zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.

1.2. De producten moeten afkomstig zijn van op de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen of koelhuizen, dan wel geregistreerde vriesschepen.

1.3. Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "TSJECHIË" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, respectievelijk het registratienummer van het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.

1.4. Bovendien moet op elke container met levende vis een etiket worden aangebracht met de volgende verklaring: "Uitsluitend voor rechtstreekse menselijke consumptie of voor rechtstreekse verwerking. Mag niet worden heruitgezet in de wateren van de Gemeenschap.".

2. De lidstaten zien erop toe dat uit Tsjechië ingevoerde levende vis niet wordt heruitgezet in de wateren van de Gemeenschap.

Artikel 3

1. Het in artikel 2, lid 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

2. Op het certificaat moeten de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van de NVD en het officiële stempel van de NVD zijn aangebracht in een andere kleur dan die van de overige vermeldingen.

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking op de zestigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 22 december 2000.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15.

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 31.

(3) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

(4) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1.

(5) PB L 189 van 3.7.1998, blz. 12.

BIJLAGE A

>PIC FILE= "L_2001010NL.007002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010NL.007101.EPS">

BIJLAGE B

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>