32000Y0909(05)

Bekendmaking betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 258 van 09/09/2000 blz. 0006 - 0006


Bekendmaking betreffende de verlenging van de geldigheidsduur van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie

(2000/C 258/07)

(Voor de EER relevante tekst)

De geldigheidsduur van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun aan de automobielindustrie wordt verlengd tot 31 december 2001, behoudens de volgende wijzigingen.

1. De tekst van punt 2.6 wordt als volgt gewijzigd:

"De vorige kaderregeling, die op 1 januari 1998 in werking is getreden voor een periode van drie jaar, dient als basis voor de beoordeling van steunprojecten welke vóór 31 december 2000 zijn aangemeld en over wier verenigbaarheid de Commissie zich nog niet heeft uitgesproken of ten aanzien waarvan zij vóór die datum de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag had ingeleid.

De onderhavige kaderregeling treedt in werking op 1 januari 2001 en geldt gedurende één jaar, onder voorbehoud van de volgende alinea. Tijdens die periode zal de Commissie de eventuele vervanging ervan onderzoeken, inzonderheid in het licht van de ontwikkelingen inzake de multisectorale kaderregeling.

De onderhavige kaderregeling dient als basis voor de beoordeling van steunprojecten welke vóór 31 december 2001 zijn aangemeld en over wier verenigbaarheid de Commissie zich nog niet heeft uitgesproken of ten aanzien waarvan zij vóór die datum de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag had ingeleid."

2. De tekst van voetnot 18 wordt gewijzigd in: "thans PB C 288 van 9.10.1999".

3. De term "ECU" wordt vervangen door de term "EUR" in de gehele kaderregeling.

De lidstaten werden hiervan in kennis gesteld.