32000Y0902(02)

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines, gewijzigd door Richtlijn 98/79/EG (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. C 252 van 02/09/2000 blz. 0005 - 0019


Mededeling van de Commissie in het kader van de uitwerking van Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines(1), gewijzigd door Richtlijn 98/79/EG(2)

(2000/C 252/03)

(Voor de EER relevante tekst)

(Publicatie van de titels en de referenties van de Europese geharmoniseerde normen krachtens Richtlijn 98/37/EG)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

WAARSCHUWING:

- Alle informatie over de beschikbaarheid van de normen kan worden verkregen bij de Europese normalisatieorganisaties of bij de nationale normalisatieorganisaties, waarvan de lijst, zoals gewijzigd(3), een bijlage is bij Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad(4), gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG(5).

- De publicatie van de titels en referenties in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen houdt niet in dat de normen beschikbaar zijn in alle talen van de Gemeenschap.

- Deze lijst vervangt de vorige lijsten die in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd werden.

- De Commissie zal er zorg voor dragen dat de huidige lijst regelmatig wordt bijgewerkt.

(1) PB L 207 van 23.7.1998, blz. 1.

(2) PB L 331 van 7.12.1998, blz. 1.

(3) PB L 32 van 10.2.1996, blz. 32.

(4) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(5) PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18.