32000R2856

Verordening (EG) nr. 2856/2000 van de Commissie van 27 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2508/97 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië, en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met vrijhandel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten

Publicatieblad Nr. L 332 van 28/12/2000 blz. 0049 - 0054


Verordening (EG) nr. 2856/2000 van de Commissie

van 27 december 2000

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2508/97 houdende bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië, en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met vrijhandel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1349/2000 van de Raad van 19 juni 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Estland(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2677/2000(2), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1727/2000 van de Raad van 31 juli 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Hongarije(3), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2290/2000 van de Raad van 9 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Bulgarije(4), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2341/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Letland(5), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2433/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met de Tsjechische Republiek(6), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2434/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met de Slowaakse Republiek(7), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2435/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Roemenië(8), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië(9), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2766/2000 van de Raad van 14 december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Litouwen(10), en met name op artikel 1, lid 3,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2851/2000 van de Raad van 22 december 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Polen(11), en met name op artikel 1, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2508/97 van de Commissie(12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2000(13), zijn met name de bepalingen voor de uitvoering, in de sector melk en zuivelproducten, van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen de Gemeenschap en bepaalde Midden- en Oost-Europese landen vastgesteld. Deze verordening moet worden gewijzigd om, voor zuivelproducten, de concessies met werking vanaf 1 juli 2000, waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 1349/2000, (EG) nr. 1727/2000, (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2341/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/2000 en (EG) nr. 2475/2000, en de concessies met werking vanaf 1 januari 2001 waarin is voorzien bij de Verordeningen (EG) nr. 2766/2000 en (EG) nr. 2851/2000, ten uitvoer te leggen.

(2) Om de marktdeelnemers de mogelijkheid te geven van de nieuwe bepalingen kennis te nemen, dient de termijn voor het indienen van de certificaataanvragen met tien dagen te worden verlengd.

(3) Het is noodzakelijk de voor het eerste halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheden bekend te maken en ook andere technische wijzigingen uit te voeren.

(4) Er dient aan te worden herinnerd dat de terugbetaling van de invoerrechten voor de producten bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2508/97, in de versie die gold vóór de inwerkingtreding van deze verordening, die worden ingevoerd onder dekking van de met ingang van 1 juli 2000 gebruikte certificaten, plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 878 tot en met 898 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1602/2000(15).

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 2508/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, wordt lid 1 vervangen door:

"1. Bij deze verordening worden de bepalingen vastgesteld voor de uitvoering van de invoerregelingen voor zuivelproducten waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten met Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen en Slovenië.".

2. In artikel 2 wordt lid 1 vervangen door:

"1. In de zin van deze verordening betekent 'jaar van invoer' de periode van twaalf maanden vanaf 1 juli. Voor de regeling zoals bedoeld in artikel 21, lid 2, van de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië wordt onder 'jaar van invoer' echter 'kalenderjaar' verstaan.".

3. In artikel 2, lid 2, wordt de laatste alinea vervangen door:"De voor het eerste halfjaar van 2001 beschikbare hoeveelheden zijn echter die welke in bijlage IV zijn vermeld.".

4. Aan artikel 4, lid 1, wordt de volgende alinea ingevoegd:"De certificaataanvragen voor het eerste halfjaar van 2001 kunnen echter worden ingediend in de loop van de eerste 20 dagen van de maand januari 2001.".

5. De tekst van artikel 8 wordt vervangen door:

"Artikel 8

De producten die onder de in artikel 1, lid 1, bedoelde invoerregelingen vallen worden in het vrije verkeer gebracht na overlegging van een certificaat EUR.1 dat door het land van uitvoer is afgegeven overeenkomstig de bepalingen van Protocol nr. 4 bij de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en het betrokken land, of van een verklaring die door de exporteur overeenkomstig de bepalingen van vorengenoemd protocol is opgesteld. Voor de Baltische staten wordt het certificaat EUR.1 echter afgegeven door het land van uitvoer, overeenkomstig de bepalingen van Protocol nr. 3 bij de overeenkomsten tussen de Gemeenschap en het betrokken land.".

6. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2508/97 wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

7. Bijlage I.A bij Verordening (EG) nr. 2508/97 wordt vervangen door bijlage II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 1, punt 6, is van toepassing vanaf 1 juli 2000. Bijlage I, delen A, I en K, zijn evenwel van toepassing vanaf 1 januari 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 december 2000.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 155 van 28.6.2000, blz. 1.

(2) PB L 308 van 8.12.2000, blz. 7.

(3) PB L 198 van 4.8.2000, blz. 6.

(4) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 1.

(5) PB L 271 van 24.10.2000, blz. 7.

(6) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 1.

(7) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 9.

(8) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 17.

(9) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 15.

(10) PB L 321 van 19.12.2000, blz. 8.

(11) Zie bladzijde 7 van dit Publicatieblad.

(12) PB L 345 van 16.12.1997, blz. 31.

(13) PB L 161 van 1.7.2000, blz. 53.

(14) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(15) PB L 188 van 26.7.2000, blz. 1.

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

A. Producten van oorsprong uit Polen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. Producten van oorsprong uit de Tsjechische Republiek

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. Producten van oorsprong uit het Slowaakse Republiek

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

D. Producten van oorsprong uit Hongarije

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

E. Producten van oorsprong uit Roemenië

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

F. Producten van oorsprong uit Bulgarije

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

G. Producten van oorsprong uit Estland

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

H. Producten van oorsprong uit Letland

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

I. Producten van oorsprong uit Litouwen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

K. Producten van oorsprong uit Slovenië

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

BIJLAGE II

"BIJLAGE IV

Totale hoeveelheid in ton die beschikbaar is voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"